Schoolmodel van Steve Jobsschool

Afgelopen week heeft Onderwijs voor een nieuwe tijd (o4nt.nl) een derde document gepresenteerd.

Op 26 maart presenteerden zij een onderwijsmanifest en een onderwijs concept. Twee documenten die ten doel hebben richting te geven aan een nieuw onderwijsconcept, waarin een "integraal kind centrum" het fysieke deel van de school vormt en een "virtuele (digitale) school" het andere deel.

Het schoolmodel is een concrete uitwerking van het concept, zodat een echt beeld kan ontstaan bij een school die langs dit model vorm wordt gegeven.

De inhoud ervan is richting gevend voor de organisatie van de feitelijke Steve Jobsschool, die per 1 augustus 2013 en 2014 van start zullen gaan met groep 1, 2 en 3 (en v en 5 verwacht in 2014)

ieder kind bezit een eigen iPad, die speciaal voor dat kind is ingericht. Leuk om te lezen en je door te laten inspireren. Vele scholen zullen er mee aan de slag gaan om zo hun eigen onderwijs te versterken.

Veel inspiratie toegewenst.

Luc

Uploaden van docs, media etc die inspireren

De afgelopen paar weken waren hectisch. Met de start van "onderwijs voor een nieuwe tijd (www.o4nt.nl)" kwam een beweging op gang die ik in de afgelopen 30 jaar in het primair onderwijs niet heb mogen ervaren! Een positieve beweging, waarin - in elk geval de meeste - gesprekken ontstonden, interviews werden gehouden en tv werd gemaakt.

In de komende maanden zal duidelijk worden of de kracht die zich nu ontwikkelt groot genoeg is om werkelijk van betekenis te worden op weg naar "onderwijs voor een nieuwe tijd". Op een positieve manier! Steeds als een bijdrage aan het Nederlandse primair onderwijs, dat op zich al goed genoemd mag worden.

Een terugkerend onderwerp is dan "professionaliseren".

Waarom? Omdat werken in een maatschappij anno nu, andere eisen stelt. Omdat in rap tempo nieuwe leermiddelen anders beschikbaar komen en de snelheid en omvang waarmee zij komen is groot, erg groot, wat andere vaardigheden vraagt. Omdat leren inmiddels op veel meer manieren mogelijk is en het klaslokaal niet meer de enige omgeving waarin dit gebeurt. Dit is niet uitputtend, maar geeft toch wel een aardige aanleiding om aandacht te geven aan professionaliseren.

Een van de manieren om te professionaliseren is het kennis nemen van inspiratie van anderen. Daartoe heb ik een paar weken geleden gevraagd om hieraan mee te werken.
Helaas is er nog steeds geen omgeving gevonden, waarin we onze inspiratie kunnen delen. 

Nu is mijn oog gevallen op http://www.ning.com. Een plek die we als community zelf kunnen inrichten. Wie heeft hier verstand van? Ik hoor graag via de reacties.

26 maart 2012 om 15.00 uur opening website

In de afgelopen week even druk geweest met iets anders. Er is een groepje mensen bezig met het stichten van een nieuw concept voor primair onderwijs per 1 augustus 2013.

Als een van de initiatiefnemers draag ik zorg voor een deel van de voorbereiding en daar komt nogal wat voor kijken.

Om te beginnen moet er natuurlijk een heldere ambitie liggen. En concreter dan dit konden we het niet maken: We willen per 1 augustus 2013 in een aantal plaatsen nieuwe basisscholen stichten.
Deze basisscholen zijn in die zin anders, dan dat zij uit een fysieke component (een gebouw) en een virtuele component (internet) zullen bestaan.

Dat opent een wereld aan mogelijkheden voor de brede ontwikkeling van talent.

In een manifest en een onderwijsconcept vragen we belangstellenden om hun belangstelling te laten blijken: Als ouder, als leerkracht of werknemer of anders (bedrijf bv). Samen zullen zij gaan samenwerken aan "onderwijs voor een nieuwe tijd" (o4nt.nl)

Neem een kijkje op de website vanaf 15.00 uur morgen en ervaar hoe de leerkracht weer in zijn/haar kracht wordt gebracht.

Lerarenbeurs

Voor diegenen die geen lid zijn van een vakbond of zo, hierbij wat links over de lerarenbeurs.

1. de aanvraag periode loopt van 2 april tot 2 juni.

2. op http://www.lerarenbeurs.info staan bijna 1000 opleidingen. Goed voor een eerste orientatie. Studies die in aanmerking komen voor een beurs hebben een apart logo.

3. er is een zustersite die heet www.zoekso.nl. Hier staan ook nascholingscursussen die niet in aanmerking komen voor de beurs.

4. vanaf 2012 geldt de beurs uitsluitend voor erkende batchler- en masteropleidingen. Let op: korte andere opleidingen kunnen vallen onder het nascholingsbeleid van je werkgever (bv gebruik 10% Normjaartaak en subsidie bij volgen van dit type opleidingen)

5. bij twijfel of beurs van toepassing: bel infolijn Lerarenbeurs 050 - 5999099

6. er komt landelijk 150 mln beschikbaar voor de schoolbesturen als extra impuls voor professionalisering. Dit bedrag wordt opgenomen in de "prestatiebox" en is binnen de Lumpsum vergoeding dus niet "vrij" besteedbaar.

7. bekwaamheden van jezelf kan je goed bijhouden in je eigen portfolio (vele besturen hebben die inmiddels digitaal beschikbaar) of in een persoonlijk bekwaamhedendossier. Kijk bijvoorbeeld op www.registerleraar.nl.

8. Een studie naast je baan staat voor hard werken: denk goed na over de verplichting die je aangaat en kies bewust. Je doet dit maar een keer (meestal). Dus kies overwogen en vol overtuiging.

9. Een leven lang leren is gewoon, anno 2012 ev jaren. Daar ziet het wel naar uit. Denk eens na over jouw eigen batterij voor een leven lang leren! Hoe ziet die er uit?

Succes bij je keuzes.

Bezuinigingen passend onderwijs professionaliseren?

De afgelopen weken was het even stil, omdat de website werd aangepakt. Gelukkig werkt alles nu nog beter :-)

Het belangrijkste event van de afgelopen week was natuurlijk de algemene staking in het p.o. tegen de bezuinigingen op passend onderwijs.

Wat gebeurt er?

Zal er een groter beroep worden gedaan op onze (kindinontwikkeling-)analyserende vaardigheden?

Zal er een groter beroep worden gedaan op onze pedagogische kwaliteiten, en zo ja, welke meer specifiek?

Zal er een groter beroep worden gedaan op onze didaktische vaardigheden, en zo ja, welke meer specifiek?

Zal er een groter beroep worden gedaan op onze sociale bekwaamheden? Werken in teamverband bijvoorbeeld?

Het antwoord is in alle gevallen JA! Doe een beroep op je collega leerkrachten en stel elkaar de vragen waar je mee zit! Mede daarom ben je tenslotte lid van de community professionalisering: om antwoorden te krijgen op vragen waar je in de praktijk mee zit.

Doen! Doe een beroep op je beroep(sgenoten).

Nieuwe toepassingen: Leerkracht en ICT-er trekken samen op

Soms lijken ontwikkelingen zich te herhalen.

Zo werd destijds in het PO de Intern begeleider ingevoerd als een aparte functie. De “toetsjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstond een nieuwe verbinding met de leerkacht / vakdocent.

Nog niet zo lang geleden werd de ICT-er ingevoerd als een aparte functie. De “computerjuf” professionaliseerde. Vanuit de nieuwe professionaliteit ontstaan nieuwe verbindingen met de leerkracht / vakdocent.

En dat is nodig ook. Een voorbeeld.

De Digischool heeft een “onderwijs 4.0” product gebouwd. Een virtueel dorp, waarin kinderen veilig en vrij kunnen bewegen, shoppen, naar de bakker, spelen etc. etc. De onderwijstoepassing is voor Engels en Frans uitgewerkt.

Leerkrachten die hier kennis mee maken zijn enthousiast. Zij willen aan de gang. Er is echter een probleem. De toepassing vraagt wat ICT-hardware ondersteuning. Het lijkt er op dat de vraag van een enkele leerkracht / vakdocent niet voldoende kracht geeft om dit (gratis) product met behulp van de ICT-er voor de kinderen beschikbaar te krijgen.
Digischool doet er alles aan om de harde kant zo zacht mogelijk te krijgen.

Is een training voor leerkracht / vakdocent en ICT-er samen hier misschien de oplossing? In elk geval is wederzijds begrip een opbrengst.

De Week 2

CITO de afgelopen week en met velen heb ik mij afgevraagd hoe het toch kan dat een instrument dat zo bedoeld was om bij te dragen aan beter onderwijs, zo kan uitgroeien. En bij "zo" zal eenieder de eigen gedachten hebben.

Ik heb mij echt geërgerd aan het niet toegankelijk zijn van de Site. Laatst gelukkig een speech gehoord, waarin "irritatie" werd gebracht als bron voor verandering! Dat helpt.
De verandering zal hem komen te zitten in de werkomgeving van het kind. Als het kind op de computer werkt, dan volgt de computer de ontwikkeling van het kind. Er is een trendanalyse per werkveld beschikbaar. Zo kan ieder kind in zijn/haar ontwikkelingen dagelijks worden gevolgd en zal toetsen eigenlijk geen toegevoegde waarde meer hebben. Komt er tijd beschikbaar voor dingen die wel bijdragen aan het kind, laten we maar zeggen.

Een prachtige documentaire teruggevonden over pedagogie in een Japanse school. Op YouTube. De link is

Je moet er even voor gaan zitten, maar als leraar word je hier warm van.

Verder mijn boek uitgelezen van Piet Weisfelt: De bestemming van het systeem. Het is een boek over de mogelijkheden en grenzen van het leiding geven aan en het begeleiden van systemen. Het toont verschillende manieren om naar groepen te kijken, tot een diagnose te komen en een plan van aanpak op te stellen. De complexiteit wordt ontsloten door een duidelijke filosofie, vakmanschap en een behoorlijke bescheidenheid van mensen die met systemen werken. Het sprak mij aan!

En als laatste: een bijzonder bezoek aan de algemeen directeur van Atrium gebracht. In dit schoolbestuur geen directeurenoverleg maar een "broedplaats", geen opdrachten, maar een focus op wat belangrijk wordt gevonden. Ontwikkeling vanuit "ruimte".
Zij heeft een boekje geschreven over haar benoemingsprocedure. Anders, maar heel inspirerend.

Kennisnet start ICT bekwaamheden-discussie

Over welke kennis, houdingen, vaardigheden (bekwaamheden) moet een leerkracht beschikken om optimaal de ICT-middelen uit te nutten ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen?

Een interessante vraag, temeer daar sommige leerkrachten het ICT soms meer zien als een doel dan als een hulpmiddel.

Kennisnet is een site gestart over dit onderwerp. Kijk verder op  http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

Flexibilisering in het PO

Afgelopen week DE week van DE staking in het v.o. Veel gezien en veel gehoord, maar waar ging het toch vooral over: dat leraren het in hun hoofd halen om tegenstander te zijn van minder vakantie! De teneur: dit is niet meer van deze tijd. Zo worden wij steeds weer in een hoekje gedrukt.

Een prachtig ingekomen stuk in de Volkskrant en later op de radio, laten echter de feiten zien. De werkdruk is te hoog (blijkt uit onderzoek); wij leveren relatief veel lesuren in Nederland; onze leeropbrengsten zijn hoog; in de vakanties wordt ook gewerkt, gemiddeld een week. En is hier niet ook een politiek element aan de orde?

Ik ben het eens met een stelling, die zegt dat het moeilijk zal zijn om in het onderwijs het "nieuwe werken" in te voeren. Dit werken kenmerkt zich door de grotere mate van vrijheid van werktijden, van werkplek en van verantwoording. Dit tegenover een sterkere sturing op resultaat en een creatievere en flexibelere houding ten opzichte van werk.

Voor de aantrekkelijkheid van het beroep is het goed om over moderne arbeidsverhoudingen te beschikken. Met de ontwikkeling van ICT is flexibilisering dichterbij dan ooit. Initiatieven als de Cloudschool, de openstelling van de Kahnacademy en ook de bijdragen van onze Digischool dragen hieraan stevige steentjes bij. Maar het blijft moeilijk omdat het niet in ons DNA zit om ons werk zo in te richten.  Toch komt het steeds dichterbij.

Een goede zaak!?

De week 1

De afgelopen week is er best veel gedaan/gezien!

  • Kete Kervezee (PO-raad) kwam in Pauw en Witteman om te praten over de opbrengsten uit investering in het basisonderwijs. Een moeilijk verhaal om te presenteren aan mensen die niets meer weten van basisonderwijs, dan dat ze er zelf jaren geleden op gezeten hebben. Gelukkig is de conclusie dat vele extra investeringen niet hebben geleid tot een hogere CITO-score. Omdat een hogere CITO-uitslag ook de een doel is van onze huidige minister Bijleveldt, weet zij tenminste dat er meer nodig is dan geld om dat te bereiken. Ook gelukkig, omdat er gesproken wordt door OCW en CITO over de wijze waarop ze dat gaan meten J Komt alles uiteindelijk toch nog goed.
  • Een presentatie mogen meemaken van John Moravec van de universiteit van Minnesota USA. LinkedIn http://www.linkedin.com/in/jmoravec Hij is ambassadeur van de Knowmads (http://www.knowmads.nl/) en heeft een heel interessant verhaal daarbij over de ontwikkeling van onderwijs 1.0 naar onderwijs 3.0. Een man waar we meer van gaan horen. In Seats2Meet laat hij zien hoe het nieuwe leren in de praktijk gaat werken. Ambitie, of fictie? In elk geval inspirerend.
  • Een keynote gehoord van een Duitse hoogleraar uit Kiel over “irritatie” als bron voor verandering. Een humorvolle man pratend in de kleinste details van het menselijk handelen. Fantastisch. Misschien iets voor directeuren die denken dat ze klaar zijn in hun school. Kom er nog een keer op terug.
  • In gesprek over de wijze waarop ICT kan helpen de brug te overbruggen tussen de klas en het bestuur in het primair onderwijs. Grappig dat vergelijkbare veranderingen in het VO spelen en dat de culturen verschillen, maar de processen heel gelijkvormig zijn.
  • Het laatste boek uit de serie van Piet Weisfelt “ De bestemming van het systeem “ (ISBN 9024417236 ) uitgelezen. Een meer dan goed boek, waarin wetmatigheden in samenwerkende mensen worden beschreven en voorzien van tips&trics over hoe daarmee kan worden omgegaan. Een aanrader voor iedereen die met groepsprocessen te maken heeft.
  • De eerste presentatie gezien van “the Crowd”. Het commerciële broertje van onze eigen community Professionalisering. Zo leer je van elkaar.

Heb je ook leerzame dingen meegemaakt de afgelopen week. Publiceer ze op zaterdag. De komende weken mag je dit bericht van mij blijven verwachten in elk geval. Reacties en suggesties? Graag!