Waarom?
Over techniek, de maatschappij en constructivisme.

Wij vinden het belangrijk en hebben er ook veel plezier in jongeren uit te dagen. Ze laten zien dat techniek leuk, uitdagend is, prachtige mogelijkheden biedt, veel meer is dan “Gamma” of “Klussen met kijkers”.

In 2010 moet Europa, wij dus, de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld zijn. Maar een kenniseconomie zonder productie-industrie is een loos begrip. Onderzoek en ontwikkeling is de kern. Goed opgeleide mensen met belangstelling voor techniek is een basisvoorwaarde. Zonder voldoende belangstelling voor de NT profielen geen ingenieurs, geen technisch geschoolde managers. Zonder deze mensen, geen innovatie en is er dus ook geen kenniseconomie. En wie moeten de veelal latente belangstelling voor techniek wekken? Juist! De onderwijzer op de basisschool en de techniekdocent in het Voortgezet onderwijs. En als dat niet mag of niet kan dan lijkt ons de vraag of Nederland, binnen de Europese economie, een economie in de marge wordt, niet onterecht!

Techniek is er voor mensen, door mensen en vooral met mensen. Techniek is dé centrale spil in onze samenleving, altijd en overal aanwezig. En dat zou, vind ik, ook in alle vakken zo moeten zijn. Techniek als onderdeel van alle vakken! Maar ja, ik ben gek. Toch ben ik er aan begonnen en heb op school een aanzet gegeven tot “techniek als leergebied”, techniek als onderdeel van veel, zo niet alle vakken. Techniek gaat veel verder dan de verwachte science met de vele beperkingen. Techniek hoort ook bij Nederlands, Duits, Frans, aardrijkskunde en al die andere vakken.

En waar gaat het dan om? Natuurlijk gaat het dan om ondermeer samenwerkend leren, ontwerpend leren, concept gericht werken, automatisering, om praktisch, veelal probleemgestuurd onderwijs. Maar het gaat ook om reflectie en evaluatie. Geen kant en klaar speelgoed maar zelf ontdekken. Want nog steeds geldt: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud, maar ik doe en ik begrijp”. Techniek moet of moet weer populair worden in het belang van de hele samenleving. Dat kan op vele manieren.

Wij hebben gezocht naar een opzet die het mogelijk maakt om binnen onze lessen aan vele kerndoelen voor techniek te voldoen, alle vakken naar behoefte te kunnen laten aanhaken, de interactie tussen vakken en lessen versterkt, niet-techniek docenten bij techniek te betrekken, de overlap van kerndoelen te verminderen, invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten (nieuwe kerndoelen), gezamenlijke excursies te organiseren, meer financiële ruimte voor thema’s en/of projecten door het afschaffen van het lesboek te creëren, kennis en vaardigheden te gebruiken van de niet-techniekdocenten om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren, leerlingen uit te dagen.

Kortom wij willen een leeromgeving voor leerlingen creëren waarbij we leerlingen niet meer onderwijzen maar waarbij in procesgerichtonderwijs (externe link) leerlingen worden uitgedaagd om zelf te leren. Belangrijke trefwoorden die recht doen aan deze pagina’s zijn: ‘Leerlingen groeien op met computers. E-post, Internet, spelletjes.

De computer maakt deel uit van de belevingswereld van leerlingen. TechniekPlus.info maakt gebruikt van deze moderne media. NIEUWE  MEDIA (‘Leerlingen groeien op met computers. E-post, Internet, spelletjes. De computer maakt deel uit van de belevingswereld van leerlingen. TechniekPlus.info maakt gebruikt van deze moderne media.’, (‘De leerling is een architect van de eigen kennis. Door veelvuldige samenwerking en contact met anderen wordt er gebouwd aan gedeelde kennis.’.

CONSTRUCTIEF LEREN Leerlingen verwerven hun kennis niet individueel maar als groep/team. Door samen te werken wordt informatie vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Door de confrontatie met andere meningen en ideeen kan de leerling eigen kennis uitbreiden.

SAMENWERKEND LEREN De encyclopedische kennisoverdracht wordt vervangen door kennisontwikkeling. Het stimuleren van leerprocessen is in de plaats gekomen van kennisoverdracht.

PROCESMATIG WERKEN Niets staat op zichzelf. Zo is iets altijd in samenhang met iets anders. Leerlingen moeten leren verbanden te ontdekken.

VAKOVERSTIJGEND WERKEN Een krachtige leeromgeving biedt een verscheidenheid aan materialen, middelen en mogelijkheden. De opzet van TechniekPlus.info voldoet hier ruimschoots aan.

KRACHTIGE LEEROMGEVING  Het is voor leerlingen belangrijk dat ze hun werk uit de beslotenheid van de klas kunnen halen. Het wedstrijdelement in sommige opdrachten zorgt voor een extra motivatie. 

MOTIVATIE  Leerlingen zijn zich snel bewust van het feit dat ze voor dit project en de benodigde kennis zelf stappen moeten ondernemen. De leerkracht treed op als begeleider.

ZELFSTUREND Door thematisch te werken kunnen windwijzers in een voor leerlingen belangrijke context worden geplaatst.

BETEKENISVOLLE BELEVINGSWERELD. In een dergelijke omgeving komt techniek nog beter tot haar recht. Opzet en uitgangspunten
“TechniekPlus.info” richt zich samenwerken/groepen en in mindere mate op de individuele leerlingen. Het oefenen van basisvaardigheden en het planmatigwerken is kenmerkend. Zie ook kerndoelen. Een ander kenmerk van is het gebruik van Internet als lesbrief, ideeenbron en stimulis. TechniekPlus is zeer bruikbaar binnen de nieuwe kerndoelen die in 2006 van toepassing worden en verwijst hier voordurend naar.

Een aantal opdrachten zijn opgezet als een webkwestie. (externe link) Deze structuur ondersteunt het procesgerichtonderwijs in belangrijke mate.

De zeer bruikbare doe-opdrachten moeten spannend en veelzijdig zijn. De meeste opdrachten staan in het teken van probleemoplossend handelen en samenwerkend leren. De site bestaat uit meer dan 95% uit eigen materiaal.

Doelgroep:

De doelgroep zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs leerjaar 1, 2 en 3 voor het vak techniek, science, mens&natuur. Maar is in de basis ook geschikt voor praktijonderwijs. In België voor de klassen technologische opvoeding. En natuurlijk de docenten en andere belangstellenden. Centraal staat het vak techniek. Voor dit ontdekkend leren is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstelling:

Leerlingen:

De doelstelling is leerlingen gericht gebruik te laten maken van het Internet als informatiebron en als ondersteuning voor verschillende leerlingopdrachten. Bijvoorbeeld: lesbrieven, startpagina, techniek test, onderzoeksvraagstukken en nog veel meer.

Docenten:

De docenten die lesmateriaal gebruiken van de site, kunnen hun kerndoelen behalen. Per les staat aangegeven aan welke kerndoelen wordt voldaan. Op deze manier kan een docent ook gericht op zoek gaan naar een opdracht.

Gebruik:

Leerlingen:

De site is optimaal in te zetten in de les. De leerling kan een opdracht kiezen en zelfstandig doorwerken. In de opdracht staat altijd precies wat de leerling moet doen. Bij grotere projecten staat er nog meer informatie: te gebruiken materialen, tijdsduur, beoordeling, formulieren die te printen zijn en links die handig zijn.

De leerling kan niet alleen opdrachten maken, maar zichzelf ook testen. In de klas wordt hier dan ook naar verwezen, zodat ze kunnen zien of ze genoeg hebben geleerd. De toetsten geven aan het einde het resultaat weer.

Docenten:

De meeste opdrachten spreken voor zich. De opdrachten en projecten die wat lastiger zijn, zijn voorzien van tips of een docentengedeelte.
Ook zijn er erg veel linken te vinden die je als docent nodig kan hebben: community, uitgevers, leveranciers, vakbladen etc.
Verder wordt aan docenten gevraagd om lesmateriaal in te sturen en het niveau van de site te bewaken door middel van tips of fouten die gezien zijn.

Andere belangstellenden:

Voor ouders van leerlingen die techniek hebben is een speciaal gedeelte geschreven. Hier wordt uitgelegd wat het vak nu precies inhoud. Ook kunnen ouders de kerndoelen bekijken.

Meerwaarde:

De meerwaarde van de site ten opzichte van bestaand lesmateriaal is:

  • Het is digitaal
  • Het is makkelijk aan te passen
  • Het is voor iedereen bereikbaar
  • Het is uitdagender