Filmpjes:          
schip ring bank licht zandkasteel  
           
Oefeningen:          
     
ja of nee 1   ja of nee 2   ja of nee 3   ja of nee 4
             
     
ja of nee 5   ja of nee 6   ja of nee 7   ja of nee 8
             
     
doewoord+t   ja of nee 9   ja of nee 10   ja of nee 11
             
     
sch-woord   schr-woord   hoofdletters   kies 1
             
     
kies 2   kies 3   kies 4   kies 5
             
         
kies 6    sch-woordjes   we/je woordjes    ng-woordjes
             
       
d/b woordjes   2 lettergrepen    goed of fout    Memory 1 
             
     
Memory 2   Memory 3    Memory 4     Memory 5
             
     
Memory 6    Memory 7   Memory 8    Memory 9