Hier staan powerpointpresentaties op alfabet. Sommige presentaties horen bij een bepaalde lesmethode (aangeven met een hoofdstuk of paragraafnummer), maar kunnen ook algemeen gebruikt worden.

LET OP: Veel powerpoints zijn niet meer beschikbaar. Alleen de powerpoints op een andere site van de digitale school zijn mogelijk beschikbaar.

Onderwerp Omschrijving
   
atoombouw opbouw atoom, kern, elektronen, elektronenschil, massagetal, ionen, (niet-)metalen, zout
atoomtheorie dalton, opbouw atomen, rutherford, bohr, elektronenschillen, orbitalen, heisenberg, lewisstructuren, resonantie, vsepr
avogadro atoommassa, molecuulmassa, avogadro, molair volume
chromatografie papier-, dunnelaag-, kolom- en gaschromatografie
conductometrie wet van Ohm, molaire geleidbaarheid, conductometer, titratie
elementen elementen(analyse), kringlopen, formules
energie en reactiesnelheden behoud van energie, exotherm, endotherm, reactie-energie, energiediagram, activeringsenergie
energiediagrammen reactie-energie, wet van Hess, energiediagram
evenwichten 1 statisch en dynamisch evenwicht, instelling en ligging van een evenwicht, homogeen en heterogeen, eenvoudige berekeningen
evenwichten 2 definities, concentratiebreuk, verschuivingen
formules onderzoek naar formules, index, mol, rekenen
isomerie 1 overzicht vormen van isomerie
isomerie 2 definitie, overzicht, constitutie-, cis-trans-, stereoisomeren, enantiomeren, inwendig spiegelvlak, chiraal C-atoom, optische activiteit
koolstofchemie 1 koolwaterstoffen, aardolie, kraken, alkanen, alkenen, alcoholen, carbonzuren, naamgeving
koolstofchemie 2 C-kringloop, substitutie, additie, naamgeving, H-bruggen
koolstofchemie 3 alkanen, substituenten, halogeenalkanen, alkenen, alkynen, cyclische verbindingen, aromaten, alkanalen, alkanonen, ethers, esters
koolstofchemie 5 naamgeving alkanen, alkenen, alkadiënen, alkynen, cycloalkanen, cycloalkenen, aromaten, halogenalkanen, alkaanzuren, alcoholen, aminen
koolstofchemie 6 bruto-, lewis- en structuurformules, cis-trans isomeren, optische isomeren, aromaten, naamgeving, alcoholen, carbonzuren, esters, aldehyden, ketonen, vetten,
koolstofchemie 7 substitutie (sN1, sN2, sE), additie, eliminatie, omlegging, mechanisme
massaspectrometrie massaspectrometer, voorbeelden en interpretatie van spectra
molberekeningen begrip mol, omrekenen
moleculaire stoffen fasen, materie, zuivere stoffen, moleculen, modellen, structuurformules, atoombinding, ontleedbare stoffen, elementen, indeling stoffen, moleculaire stoffen, hydrofoob, hydrofiel, oplosbaarheid, oplossing, suspensie
optische activiteit spiegelbeeldisomerie, polarimeter, naamgeving, gehaltebepaling
polymeren1 materialen, naamgeving, eigenschappen, geschiedenis, reactietypen, soorten, toepassingen, fabricagetechnieken, voorbeelden thermoplasten, composieten
polymeren2 basis, productie, eigenschappen, thermoharder, thermoplast
polymeren3 additiepolymeren vs condensatiepolymeren
potentiometrie redoxreactie, celspanning, nernst, referentie-elektroden, titratie
reactiesnelheid 1 beïnvloeden, bepaling uit meetwaarden
reactiesnelheid 2 botsende deeltjes model
redox 2 reductor, oxidator, overzicht, tabel 48, voorbeelden
redox 3 reductor, oxidator, halfreactie, titrimetrie, titreren
scheiding 1 filtreren, centrifugeren, adsorptie, chromatografie, extraheren
scheiding 2 filtreren, centrifugeren, indampen, adsorptie, chromatografie, extraheren
scheiding 3 bezinken en afschenken, filtreren, indampen, adsorberen, destilleren, extraheren
spectrometrie 1 energie, soorten straling, spectrofotometer, Lambert-Beer, fotometrische titratie
spectrometrie 2 gaschromatografie, massaspectrometrie
spectrometrie 3 licht, e.m. golven, energieniveaus, Lambert-Beer, spectrofotometer
spectrometrie 4 IR en UV, interactie met e.m. straling, ir-spectrometrie, colorimetrie
stoffen 1 zouten, moleculaire stoffen, metalen, atoombinding.
stoffen 2 zuivere stof, stofeigenschappen, moleculen, modellen, atoombinding, atomen, periodiek systeem, scheidingsmethoden, fasen, oplossen, ontleden, molecuulformules, reactieschema, reactievergelijking, kloppend maken, molecuulmassa
titratie titratietechniek
zouten1 valenties, verhoudingsformule, oplossingen, oplosvergelijking, neerslagreactie, kristalwater
zouten2 oplosvergelijking, neerslagreactie, toepassingen neerslagreactie, kristalwater
zoutformules het opstellen van zoutformules
zuren en basen 2 definities, pH, sterkte van zuren en basen, zuurbase reacties, zuur-baseparen, sterk zuur, zwak zuur, amfolyt, titratie
zuren en basen 3 uitleg zuur-basereacties
  Een serie presentaties horend bij de methode Chemie Overal voor VWO:
H01 Atoombouw geschiedenis, rutherford, isotopen, covalentie, molecuulbouw, moleculaire stoffen, H-bruggen, polair, apolair, ionen, zouten, metalen, roosters
H02 Ionen en zouten formules, naamgeving, oplosbaarheid, hydratatie, neerslagen, toepassingen, hydraten (kristalwater), hard water, waterzuivering
H03 Chemische rekenen 1 mol, avogadro, rekenschema, molair volume, molariteit, rekenen bij reacties
H03 Chemisch rekenen 2 voorbeeldberekeningen aan reacties
H04 Koolstofchemie alkanen, alkenen, alcoholen, carbonzuren, (cis-trans) isomeren, naamgeving
H05 Reacties en snelheid exotherm, endotherm, energiediagram, reactiesnelheid, orde van een reactie, reactiemechanisme, berekeningen
H06 Evenwichten omkeerbare reacties, evenwichtsinstelling, evenwichtsvoorwaarde, verschuivingen, oplosbaarheidsproduct
H07 Zuren en basen definities, pH-bepaling en -berekening, indicatoren, reacties
H08 Redoxreacties definities, halfreacties (opstellen), elektrische cel, batterijen, corrosie, industriële redoxprocessen
H09 Molecuulbouw en stofeigenschappen elektronegativiteit, dipoolmoment, ruimtelijke bouw, stereochemie (cis-trans, spiegelbeeld), optische isomerie, gaschromatografie
H10 Zuur-basetitratie aanpak van een zuurbasetitratievraagstuk, indicatorkeuze, buffers
H10 Redoxtitratie aanpak van een redoxtitratievraagstuk
H11 Organische chemie additie, substitutie, alcoholen, ethers, carbonzuren, esters, aldehyden, ketonen, vetten
H12 Biochemie koolhydraten, aminozuren, eiwitten, enzymen, dna, toxiciteit, ADI en MAC
H13 Polymeren toepassingen, thermoplast, thermoharder, biopolymeren, additiepolymeren, eigenschappen