Kinderen/jong volwassenen op het voortgezet onderwijs (VO) zijn 12 jaar of ouder. Het voortgezet onderwijs bereidt scholieren voor op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Het VO start met de basisvorming/de eerste fase/onderbouw. In de eerste twee leerjaren, de onderbouw van het VO is de lesstof voor alle leerlingen grotendeels gelijk. Tenslotte volgt de tweede fase waarin we spreken van drie soorten onderwijs:

  • VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar
  • HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar
  • VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar

Bij Bewegingsonderwijs/Lichamelijke Opvoeding zien we de volgende kerndoelen (doelen die de overheid bepaald, de docent haalbaar maakt en de leerlingen proberen te halen):

In de zes kerndoelen voor het onderdeel bewegen en sport gaat het om een brede oriëntatie op verschillende soorten bewegingsactiviteiten en daarin het verkennen
en uitbreiden van de eigen mogelijkheden. Omdat sport en bewegen bij uitstek samenwerking vereisen, zijn daarvoor afzonderlijke kerndoelen opgenomen. Het laatste kerndoel expliciteert de relatie met gezondheid en welzijn. Onderwijs in lichamelijke opvoeding, voornamelijk bestaande uit praktische bewegingsactiviteiten, vindt plaats gespreid over het gehele schooljaar, en in zodanige omvang dat wordt voldaan aan de inhoudelijke eisen op het gebied van kwaliteit en variëteit zoals neergelegd in deze kerndoelen.

In Nederland moet het onderdeel lichamelijke opvoeding met een voldoende of een goed worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het centraal eindexamen. Dit cijfer wordt bepaald door de school zelf.

Geïnteresseerd geraakt? Lees ook alle kerndoelen in het volgende document:

Kerndoelen onderbouw VO (2009), onderdeel G= bewegen en sport (pagina 6)

Bron: OC&W