Nieuwe berichten van Rijkswaterstaat

december 1st, 2011 by erik

Inmiddels is duidelijk dat RWS het Tracébesluit eind 2012 verwacht. De belangrijkste reden is de berekening van nieuwe verkeerscijfers. Voor deze berekening wordt een geactualiseerd verkeersmodel gebruikt. In dit nieuwe verkeersmodel wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de toename van autobezit en de aanpassing van aangrenzende wegen.

Maandag 28 november 2011 is  een brief verstuurd  naar alle indieners van zienswijzen met de aankondiging van het uitstel van het Tracébesluit en de redenen daarvoor.  RWS verwacht in het voorjaar 2012 meer inzicht te hebben in de planning van de realisatie.

Vanwege de vertraging is nog geen actie ondernomen om verder te praten over de vormgeving van keerwanden

Update A27

november 21st, 2011 by erik

Van Rijkswaterstaat ontving HR-a27 en onze wallengroep  het volgende bericht.

Beste bewoners van Hollandsche Rading,

In de Wallenwerkgroep A27 De Bilt hebben we het o.a. gehad over de planning van de verbreding.

Naar aanleiding van eerdere overleggen kwam de vraag wanneer het Tracé-Besluit gepubliceerd zou worden. Helaas hebben we toen moet aankondigen dat dit Tracé-Besluit pas in 2012 vastgesteld zal worden. Deze vertraging wordt o.a. veroorzaakt door een recente tussenuitspraak van de Raad van State over het project ‘A1 ’t Gooi’. Deze uitspraak stelt dat van de omliggende projecten de meest recente gegevens gebruikt moeten worden. Zie ook het MIRT-projectenboek (http://mirt2012.mirtprojectenboek.nl/Images/460_tcm322-306996.pdf) .

Voor het project A27/A1 betekent dit het volgende. Voordat Tracé-Besluit A27/A1 vastgesteld kan worden moet eerst de invloed van het voorkeursalternatief van de Ring Utrecht in de verkeerscijfers meegenomen worden. Daarnaast hebben de ingediende zienswijzen invloed op de verkeerscijfers. De verkeerscijfers gaan dus opnieuw berekend worden en daarmee ook de geluidsberekeningen. Dit leidt tot een vertraging.

Op dit moment zijn we, aan het bekijken welke invloed deze berekening heeft op de planning van het project. Zodra we daar duidelijkheid over hebben zullen we bewoners, gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de A27/A1 over de vertraging informeren en over het moment dat we wel een Tracé-Besluit kunnen publiceren. Met dhr. Jansen (voorzitter van de Wallenwerkgroep A27 De Bilt) heb ik de afspraak dat ik hem over de maand bel om de stand van zaken rondom de planning door te nemen.

Op het moment dat er meer duidelijkheid is zal RWS in ieder geval alle mensen die een zienswijze hebben ingediend een brief sturen en een bericht plaatsen in de Vierklank. We overwegen dan ook een informatieavond te organiseren. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd hebben

Aangezien dit een bericht was van 13 oktober j.l hebben wij bij Rijkswaterstaat wederom een verzoek gedaan tot informatie zoals blijkt uit onderstaand bericht en antwoord

Wij, bewonerscomité Hollandsche Rading worden door onze bewoners benaderd om informatie. Zij hebben immers geen reactie ontvangen op hun ingediende zienswijze en weten niet dat er inmiddels een vertraging is (2jaar!!) vanwege het tussenvonnis van de Raad van State en de bijbehorende herberekeningen. Dat deze vertraging  consequenties heeft voor onze bewoners moge duidelijk zijn.

Wij zouden graag een officiele verklaring cq persbericht van Rijkswaterstaat ontvangen zodat wij onze bewoners kunnen informeren.

Tot op heden hebben wij nog niets mogen ontvangen.

Mogen wij op zeer korte termijn een officiele verklaring cq persbericht tegemoet zien?

Antwoord Rijkswaterstaat;

Eerder hebben we contact gehad over het uitstel van het Tracébesluit naar 2012. Hierbij kon Rijkswaterstaat nog niet aangeven wat de consequenties van het uitstel van het Tracébesluit zijn, bijvoorbeeld voor de realisatie.

Helaas kan ik op dit moment nog geen nieuwe informatie afgeven. Zodra dit wel kan zal ik jullie daarover informeren. Ik zal tevens aangeven hoe RWS het bericht zal gaan communiceren richting de indieners van de zienswijzen.

Ik kan op dit moment niet inschatten wanneer er inzicht is in de consequenties. Ik stel voor dat ik in ieder geval volgende maand (begin december) wederom contact met jullie opneem.

HR-a27 houdt u op de hoogte!

Inspreken op 29 augustus

augustus 23rd, 2011 by erik

Op maandagavond 29 augustus aanstaande om 19.30 uur vergadert de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van de Provincie Utrecht. Een goede gelegenheid om de bovenwettelijke maatregelen voor de A27 nogmaals onder de aandacht te brengen.

Namens HR-a27 wil Tonny Groen (bewonerscomité Groenekan) voor de 3 kernen van de Bilt bij de provincie gaan inspreken. Doel van het inspreken is het nogmaals benadrukken van de noodzaak om de bovenwettelijke maatregelen voor de kernen Maartensdijk,

Groenekan en Hollandsche Rading te financieren. Deze bovenwettelijke maatregelen moeten leiden tot minder geluidsoverlast. De maatregelen van Rijkswaterstaat zijn absoluut onvoldoende. In de inspreektekst zal gerefereerd worden aan het coalitieakkoord van de Provincie, alsmede het verkiezingsdebat in de Paddestoel vóór de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen.

Om het belang van het inspreken te versterken doen wij hierbij een oproep aan onze leden om naar het inspreken te komen.

Laten we een duidelijk signaal afgeven! Dus komt allen!!

Datum: maandagavond 29 augustus 2011

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Provinciehuis, Pythagoraslaan 101 te Utrecht

Verslag Wallenwerkgroep

mei 10th, 2011 by erik

De bewonersverenigingen van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading hebben destijds een werkgroep opgezet met de typische naam Wallenwerkgroep. Deze werkgroep heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met vertegenwoordigers van RWS en van gemeente en provincie om te praten over het ontwerp van de geluidschermen op ons traject langs de A27.

Op 26 mei vindt opnieuw een overleg met RWS plaats. De schermen die nu op de agenda staan zien er alsvolgt uit:

•      Modulair, dat wil zeggen uitbreidbaar in lengte en breedte
•      Metalen palen met aluminium schotten
•      Absorberend aan alle zijden
•      Begroeid aan bewonerszijde
•      Er wordt voorzien in jaarlijks onderhoud van de begroeing
•      Er is een mogelijkheid om de bovenzijde doorzichtig te maken
•      Het deel van het scherm binnen de kern Hollandsche Rading wordt 100 m. langer dan het huidige scherm

De subgroep bestaande uit bewoners van Spoorlaan nr. 1 – 20 buigt zich over de specifieke vormgeving langs dit deel van het traject, inclusief het viaduct. Hier is naast het geluidscherm een damwand voorzien, hetgeen invloed heeft op wensen ten aanzien van vormgeving, doorzicht en begroeiing.

Voor extra voorzieningen betreffende de schermen heeft RWS geen middelen. Deze kunnen dus alleen worden uitgevoerd met aanvullende middelen van de gemeente en/of de provincie.

Onderhoud viaducten

maart 3rd, 2011 by erik

Van 7 tot 29 maart worden onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd aan de viaducten van de A27 op hoofdrijbaan rechts (vanuit Utrecht richting Almere).

Zie de verdere informatie

Politiek Café succes

maart 3rd, 2011 by erik

In verband met de de Provinciale Statenverkiezingen heeft HR-A27 op 2 maart in De Paddestoel een Politiek Café georganiseerd voor de bewoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Vertegenwoordigers van 9 politieke partijen namen plaats achter de tafel, reageerden op stellingen en gingen in discussie met de ongeveer 60 aanwezige bewoners.

Lees het verslag in de Vierklank (met een verrassende kop).

Reacties op vragen

februari 15th, 2011 by erik

Frank Klok heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Utrecht namens de Biltse kernen 2 vragen voorgelegd:

1.  Is uw partij bereid de grenswaarde van 55 dB(A) voor wat betreft de geluidsoverlast van de A27, die de gemeenteraad De Bilt heeft gesteld, te onderschrijven?

2.  Is uw partij bereid om substantiële bijdrage(n) uit provinciale middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van die additioneel benodigde milieumaatregelen?

Hieronder een samenvatting van de reacties:

 • 50Plus Ja Ja
 • CDA geen reactie
 • ChristenUnie Ja Ja
 • D66 Ja Ja
 • GroenLinks Ja Ja
 • Mooi Utrecht Ja Ja
 • Partij voor de Dieren Ja Ja
 • Partij van de Arbeid geen reactie
 • PLU Ja Ja
 • PVV Ja Ja
 • SGP Nee Nee
 • SP Ja Ja
 • VVD ? Ja
Lees meer: de complete tekst van de reacties

Burgerinitiatief

februari 14th, 2011 by erik

Mooi zoals medebewoners initiatieven nemen om bij te dragen aan de goede zaak! Wederom zijn bij de ingang van het dorp diverse borden geplaatst met de oproep deel te nemen aan het Politie Café in de Paddestoel, dinsdagavond 15 februari om 20.00 uur. Komt allen en dank aan S96!

Samenvattig Zienswijzen

februari 14th, 2011 by erik

Op de website www.ikgaverder.nl is een korte samenvatting van de Zienswijzen Ontwerp-tracébesluit A27/A1 te lezen.

U kunt de samenvatting direct downloaden.

Politiek Café

februari 1st, 2011 by erik

Op woensdag 2 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Een goede gelegenheid om de kandidaten op het hart te drukken voor ons dorp het onderste uit de kan te halen!

Het verhaal gaat dat de Provincie geld heeft en wij hebben daar wel een bestemming voor …

Namens bewonerscomité HR-A27 wil ik jullie daarom van harte uitnodigen om deel te nemen aan een politiek café.

Vertegenwoordigers van alle politieke partijen zijn daar uitgenodigd om hun standpunten met betrekking tot de voorgenomen verbreding van de A27 toe te lichten en met bewoners daarover is discussie te gaan.

Mogelijke onderwerpen voor het debat: de leefbaarheid in de woonomgeving, gezondheid, geluidsoverlast, te nemen maatregelen, financiële middelen, etc.

Het politieke café vindt plaats op 15 februari 2011

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

Locatie: Restaurant de Paddestoel, Vuurse Dreef 180 te Hollandsche Rading

Wilt u hier laten weten of u komt?