Het regeerakkoord ligt er en we weten ook wie er minister van onderwijs wordt: Marja van Bijsterveldt. Er zal dus weer veel aandacht zijn voor De Kwaliteit: vakmanschap, hogere prestaties, excellent onderwijs, de lat gaat omhoog! Dat begint met een korting op de adviesraden en instituten en de nadruk op het primaire proces. Een concreet plan is de opdracht aan scholen om roosters zonder tussenuren te maken - dat vind ik nu een sympathiek plan! Ik zou graag worden verlost van de zeven tussenuren die ik heb.
Ben benieuwd wie de opdracht krijgt om die roosters te gaan maken … 
Vreemd overigens dat er geen kwaliteitseisen worden gesteld aan een minister.

Zie hieronder de volledige tekst van de onderwijsparagraaf. 

Column Leerkracht PO: met aandacht voor onze nieuwe minister
Volledig akkoord

Onderwijsparagraaf:
8. Onderwijs
Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Dit vraagt om versterking van de kwaliteit van het onderwijs en bevordering van hogere prestaties.
In alle opleidingen komt de kerntaak van het geven van goed onderwijs in voldoende contacturen centraal te staan. Management en staf zijn hieraan dienstbaar. Vakmensen moeten hun vak kunnen uitoefenen. De overhead wordt beperkt, er komt meer ruimte voor vakmanschap in het onderwijs. Om te komen tot meer excellent onderwijs is meer structuur en focus op kennis nodig. Er wordt toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij de toegevoegde waarde zwaarder meeweegt. Ieder talent telt, of het nu jongeren betreft met een beperking, de gouden handen in het beroepsonderwijs of de knappe koppen op de universiteit.
Presteren is geen vies woord maar een noodzakelijke voorwaarde. Iedereen in het onderwijs wordt hierop aangesproken: ouders, leraren, leerlingen en schoolbestuurders: de basis op orde, de lat omhoog. De aansluiting tussen de verschillende vormen van onderwijs wordt verbeterd.
De gebouwen, infrastructuur en faciliteiten in het onderwijs worden in weekeinden en vakanties meer gebruikt voor opleidings- en scholingsactiviteiten zoals zomerscholen en leven lang leren-activiteiten. Op adviesraden en instituten vindt een efficiencykorting plaats via de bijdrage aan deze instellingen die niet raakt aan het primaire onderwijsproces maar de bestuurlijke drukte en overbodige stapeling van instituties in het onderwijs terugdringt. De prioriteiten binnen de onderwijsbegroting worden herschikt ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs. De basis voor de kenniseconomie wordt in elk deel van het onderwijs op orde gebracht. De kerntaak van basisscholen ligt bij taal en rekenen.

• Kinderen met een grote taalachterstand gaan met dwang en drang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie.
• Ouders zijn mede verantwoordelijk (ook financieel) voor de taalontwikkeling van hun kinderen.
• De keuze voor pakket, loopbaan of studie wordt vereenvoudigd, onder meer door doorlopende leerlijnen, het volgen van lessen en colleges in vervolgonderwijs en studiekeuzegesprekken.
• Er komen verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen in het primair en voortgezet onderwijs.
• Scholen gaan roosters zonder tussenuren maken en voorkomen lesuitval.
• Het aantal voortijdig schoolverlaters wordt door het programma “Aanval op de uitval”, het pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt, teruggebracht tot hoogstens 25.000.
• Het kabinet komt met een actieplan tegen laaggeletterdheid.
De prestaties in het onderwijs gaan omhoog. Jongeren worden op alle niveaus voorbereid op een meer internationale arbeidsmarkt. Er komen meer goede en professionele leerkrachten.
• De toegevoegde waarde (leerwinst) gaat zwaarder wegen bij de beoordeling van scholen en instellingen waarbij scholen ook het predicaat excellent kunnen verdienen.
• Het programma Leerkracht van Nederland, het actieplan om het lerarentekort aan te pakken en de kwaliteit en positie van leraren te versterken, wordt voortgezet.
• Er komt meer ruimte voor prestatiebeloning, zowel van personen als van teams.
• De kwaliteitsverhoging van de lerarenopleiding wordt voortgezet.
• In de PABO komt differentiatie die leidt tot een brede bevoegdheid voor de hele basisschool maar een specifieke bekwaamheid voor het jongere of oudere kind
• Binnen een jaar komt de sector met een beroepsregister waarbij de inschrijving is gekoppeld aan een periodiek bijscholingsvereiste

Het hoger en wetenschappelijk onderwijs heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Het is van grootbelang dat Nederlandse studenten veel beter onderwijs krijgen zodat zij beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Nederland moet excellente docenten en studenten kunnen aantrekken en Nederlandse toppers kunnen vasthouden. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek moet in Nederland kunnen worden gedaan. Ook het omzetten van de resultaten van dit onderzoek naar de markt moet worden verbeterd.
• Maatregelen en geld zijn nodig om een forse kwaliteitsimpuls te kunnen geven. Dit kabinet maakt geld vrij om het primaire onderwijsproces te versterken. Ten behoeve daarvan zijn met name die onderdelen van de begroting, die niet bijdragen aan het primaire proces, geschrapt of verminderd.
• Ook aan de student wordt een investering gevraagd in zijn eigen toekomst, in ruil voor veel beter onderwijs. Daarom wordt voor de masterfase een sociaal leenstelsel ingevoerd. De opbrengsten hiervan komen geleidelijk vrij en zullen dus ook geleidelijk in de kwaliteit van het onderwijs worden geïnvesteerd
• Het kabinet bevordert dat onderzoek plaatsvindt in samenwerking met bedrijfsleven, overheid en universiteiten
• Het opzetten van bedrijfjes bij universiteiten wordt bevorderd.
• Het rapport van de commissie Toekomstbestendigheid hoger onderwijs (commissie-Veerman) wordt uitgevoerd, met inbegrip van ruimte voor selectie, op kwaliteit gerichte bekostiging met minder perverse financiële prikkels en het stimuleren van excellentie.
• De basisbeurs en aanvullende beurs blijven bestaan in de bachelorfase.
• Om het studierendement te verhogen zal van langstudeerders een hoger collegegeld worden gevraagd.
• De numerus fixus zal binnen vijf jaar worden afgeschaft.
• Er komt meer ruimte voor specialisatie van onderwijsinstellingen, zo kunnen instellingen uitgroeien tot topinstelling op een bepaald gebied.
• De doelmatigheid van de kennisinfrastructuur wordt verbeterd door besparing op systeemkosten, het tegengaan van versnippering en bevordering van samenwerking.

Er zijn betere vakmensen nodig voor de 21e eeuw. Waar mogelijk wordt de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en arbeidsmarkt versterkt door samenwerking met het bedrijfsleven.
• Meer mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven gaan tegelijk les geven op scholen.
• Binnen de daarvoor geschikte vakken komt meer aandacht voor ondernemerschap.
• Het MBO zoekt meer aansluiting bij de arbeidsmarkt en biedt geen nieuwe opleidingen aan die daar niet bij passen.
• Bij de bekostiging van het beroepsonderwijs zal de tevredenheid van het bedrijfsleven worden meegewogen.
• MBO-1 wordt betrokken bij de ontwikkeling van werkscholen.
• De drempelloze instroom in MBO-2 verdwijnt.
• Het VMBO-MBO2 experiment wordt structureel voortgezet en uitgebreid waardoor meer ruimte ontstaat voor vakcolleges.
• Bij selectieve doorstroom van MBO naar HBO wordt de centrale examinering van kernvakken betrokken.

Aan de vrijheid van onderwijs zoals gewaarborgd door art. 23 Grondwet, wordt niet getornd. Dit neemt niet weg dat (zeer) zwakke scholen sneller, binnen een jaar, het onderwijsproces op orde moeten hebben. Zo niet, dan wordt tot sluiting overgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat het islamitisch onderwijs zwakke kanten kent qua bestuurskracht, onderwijskwaliteit, burgerschapsvorming (rechtsstaat) en rechtmatigheid van de besteding van middelen. Uit onderzoek is verder gebleken dat ook scholen met een radicaal vernieuwend onderwijsconcept deze problemen kennen. Deze scholen zullen dus sneller met sluiting geconfronteerd worden. Bij de beoordeling weegt eveneens zwaar hoe scholen aandacht geven aan integratie. Scholen worden gestimuleerd contracten te sluiten met ouders over bijvoorbeeld het meedoen aan oudergesprekken, tegengaan van verzuim en spijbelen, fatsoenlijk gedrag en het spreken van Nederlands op school.

4 Reacties op “Roosters zonder tussenuren”

 1. Toon van der Ven zegt:

  Tja, die roosters zonder tussenuren. Zelden zo’n gratuite en domme opmerking in een officieel stuk zien staan. Alsof roostermakers dat zelf nog niet bedacht hadden. Staat er bij Volksgezondheid misschien dat we kanker gaan afschaffen?

  Verder staan er vooral zaken te lezen waar mijn gezond verstand het niet mee oneens kan zijn, al schrik ik bij het besef dat OCW 25.000 voortijdige schoolverlaters acceptabel vindt. Zo zijn er nog wel enkele zorgen.

  Ik ben benieuwd naar de praktische invulling van: Jongeren worden op alle niveaus voorbereid op een meer internationale arbeidsmarkt.

  Aan een aantal zinnige voornemens zal ik graag meewerken. Het is wel de vraag of OCW de docenten en de docentenorganisaties daadwerkelijk weet te vinden als het gaat om meedenken en meewerken.

  Het zal even duren voor we kunnen vaststellen wat er van deze ambities terechtkomt. Van Bijsterveldt lijkt me wel stevig genoeg om in dit ouderottenkabinet overeind te blijven.

 2. Teja Bodewes zegt:

  Ik vrees, Christien, dat het niet gaat om jouw tussenuren, maar om die van de leerlingen. Jij kunt die tussenuren bovendien gebruiken om nog meer kopieerwerk te verrichten, want de bijdrage voor ‘gratis boeken’ gaat omlaag.
  Om het aantal tussenuren voor leerlingen terug te brengen, moet ofwel het aantal vakken in de bovenbouw drastisch worden teruggebracht, ofwel de keuze-vrijheid voor de leerlingen fors worden beperkt. Roostermakers van met name de kleinere scholen, kunnen eenvoudigweg niet mooier roosteren omdat iedere leerling een ander vakkenpakket heeft. De eenvoudigste oplossing is om leerlingen verplicht zelfstandig te laten werken in die tussenuren, maar terecht spreken leerlingen dan van ‘ophokuren’.
  Kortom: het is merkwaardig dat de regering komt met een oekaze “de tussenuren moeten minder” zonder zich af te vragen hoe het komt dat die tussenuren er zijn. Ik ken genoeg ervaren roostermakers die mevrouw Van Bijsterveldt kunnen adviseren.

 3. Paul zegt:

  “De basis op orde, de lat omhoog”. Het is zo’n heerlijke quote dit! Ik herhaal hem spontaan voortdurend. Had in zijn truttigheid van het kabinet Balkenende kunnen zijn. (En kan zo op een T-shirt! )

  Het is allemaal zo open geformuleerd en – als het om daadkracht-taal gaat vooral ook zó makkelijk gezegd (die tussenuren enzo…).

  De grote vraag is met welke concrete maatregelen (lees: uitwerkingen en gevolgen) de regering zal komen. We wachten het af…

 4. Christien van Gool zegt:

  @Teja
  Dat had ik wel begrepen hoor Teja, dat het om de tussenuren ging van leerlingen. Het was een beetje cynisch bedoeld ;-)
  @Paul
  Wat er nu concreet moet gebeuren is mij ook niet duidelijk – wat er in het akkoord staat geeft nog niet zo heel veel handvatten. De kwaliteit moet omhoog – wij doen het dus niet goed op dit moment, dat is de boodschap die we meekrijgen – niet echt bemoedigend…

Reageer


3 × = negen