Dit is de derde 'aflevering' in de serie over partijprogramma's van politieke partijen: vandaag de SP en Groen Links.

SP
Het partijprogramma van de SP heeft als titel Een beter Nederland voor minder geld (ook als podcast te downloaden!) en omvat 50 pagina's (ruim opgezet) en de Onderwijsparagraaf heet Onderwijs voor Iedereen.
Algemene uitgangspunten: "Investeren in beter onderwijs, inzetten op de kenniseconomie. De politiek heeft er de mond vol van. Maar ondertussen lopen we achter bij de rest van Europa. We hebben ons onderwijs teveel ingericht naar de grillen van zogenaamde onderwijsdeskundigen. En te weinig naar de wensen van scholieren en studenten en de kennis van leraren en docenten. Wij stellen het belang van de scholier en de student centraal en geven het onderwijs terug aan de leraar en de docent. We bezuinigen niet, maar investeren in onderwijs."

De SP vertaalt deze uitgangspunten in tamelijk concrete plannen: geen onbevoegde leraren (onbevoegde leraren moeten in 2 jaar hun bevoegdheid halen), lerarensalarissen worden landelijk vastgelegd, de inkoop van schoolboeken hoeft niet meer via aanbesteding, geld voor zorgleerlingen wordt besteed aan hun begeleiding, de bouw van kleine scholen wordt gestimuleerd, uitval in het voortgezet en beroepsonderwijs wordt aangepakt door intensievere begeleiding, belemmeringen om te ‘stapelen’ (van vmbo naar havo en vwo) worden opgeruimd, de basisbeurs blijft bestaan, alle scholen hebben een acceptatieplicht, gemengde scholen worden gestimuleerd.

Opmerkelijke punten: "Sponsoring en reclame horen niet thuis op scholen. Ouderbijdragen moeten aan een maximum worden gebonden en iedereen hoort te weten dat betaling niet verplicht maar vrijwillig is" en "Schoolmanagers horen vanaf nu ook zelf les te geven" en "mbo’ers krijgen een gratis ov-jaarkaart".

Tenslotte: "De opleidingen moeten beter, de klassen moeten kleiner en de bureaucratie moet aan banden. Maar bovenal moet de macht van managers en schoolbestuurders worden ingeperkt. Leraren willen weer zeggenschap in de klas".

Kleine kanttekening bij al deze plannen: ze klinken stoer en ferm maar ik ben erg benieuwd hoe de SP bijvoorbeeld de schoolmanagers weer voor de klas wil krijgen! De VO-raad opheffen om te beginnen?

Groen Links
Het partijprogramma van Groen Links heeft de titel Klaar voor de Toekomst meegekregen en omvat ook 50 pagina's. Meer Onderwijs is de titel van de onderwijsparagraaf:

Algemene uitgangspunten: "Alle kinderen – onafhankelijk van hun ouders' opleidingsniveau, inkomen of achternaam – moeten hun talenten kunnen ontwikkelen. … Om dit te bereiken is extra geld nodig op de onderwijsbegroting. Tegelijkertijd kan ook het huidige budget beter worden besteed. Teveel geld wordt uitgegeven aan managers, topsalarissen van bestuurders en prestigeprojecten of blijft hangen in de reserves van de scholen."

Aandachtspunten: extra investeringen, vooral in basisonderwijs en (voorbereidend) beroepsonderwijs, een voorschools programma voor peuters, brede scholen stimuleren, financiële positie van studenten verbeteren, positie medezeggenschapsraad versterken, acceptatieplicht, maximumnorm voor overhead en scherper toezicht op financiën van instellingen, schooluitval tegengaan door coach of studiebegeleider.

Tenslotte: "Om het onderwijsvak aantrekkelijker te maken moet de werkdruk omlaag. Extra ondersteunend personeel of kleinere klassen moeten ervoor zorgen dat leraren alle kinderen voldoende aandacht kunnen geven."

Kanttekening: aangezien de nadruk ligt op basisonderwijs en beroepsonderwijs, worden er weinig specifieke of opmerkelijke punten voor het voortgezet onderwijs genoemd.

Je mag geen reactie toevoegen.