Vandaag aandacht voor de programma’s van VVD en D66. Vooral het VVD programma is interessant met het oog op de peilingen.

VVD
Het verkiezingsprogramma van de VVD heet Orde op Zaken en omvat 52 pagina’s in totaal. Hoofdstuk 2 heet Orde in de Samenleving en begint met Onderwijs. Algemeen uitgangspunt: “De VVD vindt dat ieder kind de beste kansen verdient om zijn talenten te ontwikkelen. De jeugd heeft immers de toekomst. … Goed onderwijs sluit ook aan bij de arbeidsmarkt. Ons land heeft een goed opgeleide beroepsbevolking nodig die alle talenten optimaal benut.  … Talent krijgt in het onderwijs te weinig kans. Tal van onderwijsvernieuwingen hebben geprobeerd om gelijk te maken wat niet gelijk is. Leerlingen moeten als gevolg daarvan teveel ‘passen in het systeem’.  … De VVD kiest voor beter onderwijs om de eisen die aan toekomstige generaties worden gesteld voor te zijn. De VVD investeert daarom tweeëneenhalf miljard extra in het onderwijs.”

Net als het CDA en de PvdA wil de VVD dat onze kinderen beter gaan rekenen en spellen. Andere punten die worden genoemd: Taalachterstanden bijspijkeren in voorschoolde opvang, nadruk op beroepsonderwijs, ruim baan voor het gymnasium, schooluitval bestrijden (kinderbijslag inhouden), internationalisering (vreemde talen vanaf jonge leeftijd), geen leerlingenvervoer voor lln naar bijzondere scholen wel voor gehandicapten (‘geloof is een keuze, een handicap niet’), meer academici voor de klas en gedifferentieerde beloning voor leraren.

Opmerkelijke punten: “Goede vaklui brengen ons land verder, of je nu loodgieter bent of advocaat” en “Het aktensysteem wordt weer ingevoerd. Hiermee kunnen docenten via vakstudie in deeltijd ‘akten’ halen.”

En tenslotte: “Zo wil de VVD onderwijsinstellingen niet langer belonen op basis van zoveel mogelijk scholieren en studenten, maar op basis van wat hen is bijgebracht: de toegevoegde waarde.”

D66
Het verkiezingsprogramma van D66 heet Wij willen het anders – dat anders zit ook in de lay-out: het is een mooi vormgegeven pdf bestand van 47 pagina’s dat op scherm lastig leest. Het hoofdstuk over onderwijs heet Anders leren en ontwikkelen en begint met 2,5 miljard extra. Algemeen uitgangspunt: “D66 gaat uit van de kracht van onderwijs als motor van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. We hebben onderwijs en kennis nodig om ons te ontwikkelen tot mondige, kundige en wilsbekwame burgers. … Onderwijs moet de ongewenste verschillen tussen mensen kleiner maken, en de gewenste verschillen juist groter.”

Ook hier weer de nadruk op taal en rekenen ‘er is te weinig aandacht voor taal- en rekenachterstanden’ en schooluitval, internationaal moeten we weer mee gaan tellen vandaar de extra investeringen. Andere punten: eerder naar school, acceptatieplicht bijzonder onderwijs, eenvoudiger nieuwe scholen starten, huisbezoek aan spijbelaars, conciërges op school, meer flexibiliteit in vakanties en nog een hele trits van tamelijk gedetailleerde plannen maar wel: “We moeten professionals de ruimte geven”.

Opmerkelijk: “Talen zouden zoveel mogelijk door ‘native speakers’ moeten worden gedoceerd.” en “De brede school is voor ons de norm, niet de uitzondering”.

En tenslotte: ”D66 wil in het basis-, voorgezet en beroepsonderwijs de kwaliteitsnormen vastleggen en verhogen. Dit geldt niet alleen voor taal en rekenen, maar ook voor burgerschap, kennis van de Nederlandse rechtstaat en de ontwikkeling van talenten bij kinderen.”

Reageer


4 − = twee