Volgende week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Reden om de onderwijsparagrafen van de grootste partijen tegen het licht te houden. Vandaag de eerste twee: CDA en PVDA. Reacties uiteraard welkom!

Om alle verkiezingsprogramma’s op bepaalde thema’s te doorzoeken klik hier. In deze google search staan alle partijprogramma’s. In het zoekvenster kan men zoektermen intikken om te zien welke partijen bepaalde zaken hebben genoemd in hun programma.

CDA
Het CDA heeft een verkiezingsprogramma bestaande uit 12 hoofdstukken – hoofdstuk 3 met als titel ‘Een lerend en innovatief Nederland‘ gaat in zijn geheel over onderwijs. Het algemene uitgangspunt wordt als volgt geformuleerd:
“Daarom willen wij investeren in de kenniseconomie door doelmatigheidswinsten terug te laten vloeien. Wij willen (jonge) mensen optimaal uitrusten met kennis en vaardigheden. Door goed onderwijs worden jongeren geïnspireerd tot volwaardig participeren in de samenleving, ze leren dat burgerschap iets anders is dan ‘klant zijn’ van de samenleving.”
Onder het kopje Primair en Voortgezet Onderwijs staat dat het onderwijs terug moet naar de kerntaken. Concentratie op basisvaardigheden als taal en rekenen is nodig maar dit mag niet ten koste gaan van maatschappelijke doelstellingen die soms te makkelijk op het bordje van het onderwijs worden gelegd. Het CDA wil minder middelmaat en eenvormigheid, wat in salariëring tot uitdrukking moet komen.
Men wil een schoolcontract, maatschappelijke stage, overal lumpsum financiering, taaltoetsen, leerlingvolgsystemen en natuurlijk vrijheid van onderwijs (geen acceptatieplicht).

Opmerkelijke punten: “Het CDA is van mening dat de kennis van de moderne vreemde talen en in het bijzonder de talen van de buurlanden sterk verbeterd moet worden.” en “Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van complete lesmethodes via Wikiwijs. Het voordeel hiervan is dat docenten zelf bijdragen aan optimale leermiddelen. Op termijn kan dit leiden tot besparingen op lesmaterialen (schoolboeken).”

En tenslotte: “Iedere jongere verdient onderwijs van wereldklasse. Zeer zwakke scholen en opleidingen doen afbreuk aan deze ambitie. Daarom dient het aantal zeer zwakke scholen in het basis en voortgezet onderwijs en het aantal zeer zwakke opleidingen in het mbo in de komende vier jaar minimaal te worden gehalveerd.”

PvdA
De Partij van de Arbeid heeft een verkiezingsprogramma van maar liefst 87 pagina’s met als titel ‘Iedereen telt mee’. Hoofdstuk 2 over Emancipatie, Onderwijs en Cultuur start met: “De PvdA is de partij van de emancipatie. Onderwijs en cultuur zijn daarbij onmisbaar. Niet alleen voor de ontplooiing van betrokkenen maar uiteindelijk voor de hele samenleving. Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen.” Dit betekent dat men wil investeren in onderwijs en niet wil bezuinigen.

Net als bij het CDA heeft men ook hier het rapport Dijnselbloem nog goed in gedachten: De overheid gaat over het ‘wat’, scholen en docenten over het ‘hoe’ en ook de PvdA is ambitieus: “Ons onderwijs moet tot de top-5 van de wereld behoren”. De PvdA wil dat de overheid een gedegen ontwikkeling van basisvaardigheden als rekenen en taal garandeert en ”examens en diploma’s moeten ook echt wat voorstellen”.

Expliciete punten: Actieplan leraren uitvoeren, fusietoets, brede scholen, uitgestelde keuze bij aanvang vo (schakelklassen), betere doorstroming, stapelen (vmbo-t naar havo).

Curieuze punten: “De vrijheid van onderwijs (artikel 23) mag nooit worden uitgelegd als een recht op het geven van slecht onderwijs.” en ”Lesgeven is een vak en dat erkennen wij”.

En tenslotte: “Vanuit de aanhoudende zorg voor het onderwijs grijpt de overheid in als de kwaliteit van scholen achteruit gaat. We belemmeren schoolbesturen die zeer zwakke scholen beheren actief als zij nieuwe scholen willen stichten”.
Een verkorte onderwijsparagraaf is hier te vinden.

Morgen de volgende twee partijen: VVD en D66.

Reageer


− vier = 0