Er is enige onduidelijkheid over de Tweede correctie bij de examens. Sinds augustus 2008 is het volgende gedeelte geschrapt uit Artikel 42 van het Examenbesluit:
“Komen de examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming, dan stellen zij de score vast op het rekenkundig gemiddelde van de twee scores, in voorkomend geval afgerond op het naast hogere gehele getal.”
Dit gedeelte ging over het zogenaamde middelen. Ik ging ervan uit dat schrappen van dit gedeelte betekende dat er niet meer mag worden gemiddeld (zie eerder bericht hierover). Maar dat is niet zo.
In de Maartmedeling staat hierover het volgende:
“Tevens is het Eindexamenbesluit aangepast ter vergroting van de kwaliteit van de tweede correctie, waarbij de rol van het bevoegd gezag versterkt is. Aanvullingen op de correctievoorschriften behelzen: 
- de tweede corrector voegt een door hem opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de verrichte correctie bij het gecorrigeerde werk; 
- deze verklaring wordt mede ondertekend door zijn bevoegd gezag;
- aanpassing van de procedure die moet worden gevolgd als de eerste en tweede corrector niet tot overeenstemming kunnen komen bij het vaststellen van de score (Eindexamenbesluit artikel 42). 
Overeind blijft het principe dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen.”

De VO-raad heeft allerlei protocollen opgesteld en zegt over de tweede correctie het volgende:
“Een en ander impliceert dat de eerste en tweede corrector (examinator en gecommitteerde) er alles aan moeten doen om tot overeenstemming te komen. Middelen is dus niet meer de vanzelfsprekende manier om die overeenstemming te bereiken. Overigens is middelen niet verboden. Maar zowel de examinator als de gecommitteerde kan weigeren om te middelen indien zij daarvoor gegronde redenen hebben. Bijvoorbeeld als één van beiden van mening is dat de ander zich niet of onvoldoende aan de correctievoorschriften heeft gehouden.”

Ik snap dit niet goed: als je een bepaling schrapt, betekent dat toch dat hij niet meer geldig is? Waarom zou je hem anders schrappen? Wat de VO-raad schrijft is bovendien slechts een advies. Op Examenblad.nl staat er dit over:
“Door de VO-Raad zijn protocollen vastgesteld, die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, zoals bijvoorbeeld de tweede correctie, waarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring (zie 1.5 van deze Maartmededeling). De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen.
In de correctievoorschriften geeft de CEVO aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-Raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt.
Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de CEVO-regels. Dat zijn zij zeker niet. De CEVO geeft aan dat er vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte die dat biedt, maakt de VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is.”
Als uw school dus vindt dat u zich aan de protocollen moet houden, verwijs dan naar de Maartmedeling op Examenblad.nl waar het bovenstaande te vinden is. Wat de VO-raad in protocollen aangeeft, is geen voorschrift.
Alles bij elkaar genomen kan ik niet zeggen dat de regels t.a.v. de tweede correctie er duidelijker op zijn geworden. En of het schrappen van iets wat dan toch nog geldig is de manier is om de kwaliteit van de tweede correctie te verhogen, waag ik te betwijfelen.
Het Ministerie zal toch niet denken dat het bijvoegen van een ondertekende verklaring vanzelfsprekend leidt tot een verbetering?
Maartmededeling Examenblad
Protocollen VO-raad
Op de verschillende communities van de digischool zijn per vak verschillende forums te vinden waar na afloop van de examens kan worden gediscussieerd over eventuele onduidelijkheden in het examen

10 Reacties op “Tweede correctie en VO-raad”

 1. Jan van de Velde zegt:

  ———————
  artikel 42
  1.

  De examinator en de gecommitteerde dan wel de tweede examinator, bedoeld in artikel 41a, tweede lid stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
  ————————–

  Voorheen werd er automatisch gemiddeld als we het niet eens konden worden. Kunnen we het nu niet eens worden, dan stappen we naar onze directies. (Die zitten daar écht op te wachten……). enz. enz.

  Nu kunnen we in onderling overleg nog steeds middelen, alleen dan moeten we het daarover eens zijn. Wat er in de praktijk meestal zal gebeuren laat zich raden. Maar je vangt zo wel extremen op. Of extremen voorkomen in de praktijk weet ik niet. Maar een echt slecht of als “thuisfluiter” gecorrigeerd examen heb ik gelukkig nog niet meegemaakt, nooit meer dan overkomelijke verschillen van mening.

 2. Johanna Heidema zegt:

  Weet een van jullie hoe de 2e correctie bekostigd wordt? Ik lees tegenstrijdige berichten.

 3. Christien van Gool zegt:

  Je krijgt tegenwoordig niet veel meer voor de Tweede correctie – hangt een beetje af van de school; wij krijgen een maximum van 60 euro. Kijk op
  http://www.vo-raad.nl/themas/bekostiging/vergoeding-tweede-correctie – daar staan wat richtlijnen.

 4. Onno Vendel zegt:

  Het aanscherpen van de procedures rond tweede correctie middels ‘de verklaring tweede correctie’, ondermijnt het professionele imago van docenten.
  Het signaal dat afgegeven wordt luidt: docenten gaan niet eerzaam met hun vak om, er wordt geknoeid!
  Indien een rechter een vonnis uitspreekt, of een politieman een procesverbaal uitschrijft vraagt men toch ook niet systhematisch om een tweede oordeel, waarbij bovendien verklaard moet worden dat men zich aan de Wet gehouden heeft? Iedere Nederlander wordt geacht zich aan de wet te houden. Dat is een van-zelf-sprekende zaak. Vragen of zelfs protocolair opleggen dat men dit gedaan heeft, kan niet anders worden uitgelegd dan als een motie van wantrouwen.

 5. Christien van Gool zegt:

  Ik had nog niet zo’n idee wat voor verklaring dit zou gaan worden en ik heb hem inmiddels verschillende keren moeten tekenen: inderdaad een motie van wantrouwen! Ik heb gehoord dat er docenten zijn die weigeren om uberhaupt de tweede correctie te doen.

 6. Peter Kokkelkoren zegt:

  Ik vind het prima. Naar mijn mening is deze controle nodig al was het alleen maar om het feit dat er meer druk op ligt om de tweede correctie uit te voeren.

 7. Christien van Gool zegt:

  @Peter
  Maar ken jij dan docenten die de Tweede Correctie niet of niet goed uitvoeren? Ik ben ze nog niet tegengekomen.

 8. Peter Kokkelkoren zegt:

  Ja, ik ben examensecretaris en ik merk dat collega’s soms examenwerk niet nagekeken terug krijgen, vaak niet eens een telefoontje krijgen. Zelf heb ik meermalen gemerkt dat het examenwerk te soepel wordt nagekeken omdat er bij middeling het voordeel toch altijd naar de leerling gaat.

 9. Christien van Gool zegt:

  @Peter
  En is er dan een verandering te merken nu een verklaring moet worden ingevuld? Vullen ze die dan wel in??

 10. Peter Kokkelkoren zegt:

  Ik denk dat het daarvoor te vroeg is om al conclusies te trekken. Daarbij komt dat het nog niet verplicht is. Er zijn dus veel scholen die er nog geen gebruik van maken.

Reageer


negen − = 2