Autorenarchiv

Gift voor Stichting Vrienden van de Bosbergschool

zaterdag, 1. december 2012 20:09

Op 21 november 2012 heeft de Stichting Vrienden van de Bosbergschool een cheque van € 1000,– ontvangen.

Deze gift werd gedaan door het Dorpsoverleg Hollandsche Rading met goedkeuring van de wethouder. 

Het bedrag wordt besteed aan tablets, zodat zoveel mogelijk leerlingen hiermee kunnen gaan werken op school.

Overhandiging van de cheque door Thijs van der Wel, links op de foto, aan de directeur van de Bosbergschool Ronald de Moor. In het midden Leo Lancker, voorzitter medezeggenschapsraad Bosbergschool

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Stichting ontvangt donatie van de Rabobank

zaterdag, 1. december 2012 19:42

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool in Hollandsche Rading ontving 4000 euro voor de aanschaf van ICT-applicaties. Kinderen van de school kunnen hierdoor op een leuke en leerzame manier kennis tot zich nemen en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van visueel onderwijs.

Het Rabobank Coöperatiefonds is een fonds dat een bijdrage levert aan ideële projecten die tot opbouw van de lokale samenleving dienen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen projecten op het gebied van educatie, integratie, vrijwilligerswerk, kennisoverdracht, cultuur en economische activiteiten aanmelden. Leden van Rabobank-afdelingen beslissen over de uiteindelijke toewijzing.

Vrienden
Voorzitter Thijs van der Wel: ‘De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met zoveel mogelijk relevante leermiddelen (buiten de reguliere exploitatie van de Bosbergschool om). Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de school. Op dit moment ligt de nadruk op ICT maar dat kan uiteraard wijzigen. Het zou toch geweldig zijn als de Bosbergschool zich echt kan onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de buurt en daardoor ook extra leerlingen aantrekt. De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil dit mogelijk maken door fondsenwerving bij bedrijven en instellingen en via bijdragen van particulieren. Zo kwamen we ook bij het Coöperatiefonds van de Rabobank terecht’.

Lokaal
Michael Vliet vertegenwoordigt het Coöperatiefonds en de Rabobank in zijn geheel: ‘De toewijzingen van het fonds worden niet beperkt door een bepaalde sector. Wanneer wij onderwijsdoeleinden ondersteunen, dan willen wij daardoor bijdragen aan de lokale samenleving. Dat kan dus zijn aan ICT-onderwijs maar ook aan het realiseren van een wandelroute. De leden hebben het finale oordeel’. Jeffrey Swerissen is leerkracht en ICT-er aan de school. Hij vertelt waaraan het bedrag zal worden besteed: ‘Natuurlijk is het ‘geoormerkt’ geld; dat wil zeggen dat het besteed moet worden aan ICT. Wij hebben er voor gekozen het te besteden aan tablets en dan wel die, welke een connectie hebben met de digitale schoolborden, maar ook waarop de door de leerkracht samengestelde lessen, zowel op school als thuis of elders kunnen worden gemaakt. Voor zulke toepassingen komt er steeds meer software beschikbaar en voor kleiner wordende scholen met steeds meer combinatiegroepen is het ook meer dan welkom’.

De cheque wordt overhandigd: v.l.n.r. Voorzitter Thijs van der Wel, leerling Max, directeur Ronald de Moor, Michael Vliet (Rabobank + Coöperatiefonds) en Leerkracht + ICT-er Jeffrey Swerissen.


Bron: Vierklank

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Kunstuitleen project groep 4

maandag, 20. augustus 2012 10:31

Het kunstwerk wat vorig jaar door groep 4 is gemaakt en wat voor een maand gehuurd kon worden, heeft € 70,– opgebracht. Dit bedrag zal overgemaakt worden op de rekening van Vrienden van de Bosbergschool.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

ANBI VERKLARING TOEGEKEND!!

donderdag, 8. december 2011 15:04

Goed nieuws. Vandaag werd bevestigd dat de ANBI verklaring aan de Stichting Vrienden van de Bosbergschool is toegekend met ingang van 16 mei 2011. Kijk op Anbi.nl  Stichting vrienden van de Bosbergschool

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Artikel nieuwsbrief Bosbergschool door Belia Ooms

maandag, 14. november 2011 8:59

Update Project Bosberg 2.0

 

Zoals in de nieuwsbrief van juli 2011 al is aangegeven bezit de Bosbergschool nu 6 digiborden! Dit is met behulp van de Stichting Vrienden van de Bosbergschool gerealiseerd.

Wat vinden de kinderen ervan?

De kinderen zijn erg enthousiast! Het is fijn dat er in elk lokaal een eigen digibord staat en de kinderen zich niet steeds naar de digitheek hoeven te begeven. Maartje Beukhof (ICT coördinator) geeft aan dat als de kinderen hun tijd zelf mogen invullen de keuze altijd op een digibord of de computer valt.

Het digibord wordt natuurlijk verschillend ingezet per groep. Bij de onderbouw gebeurt dit bijvoorbeeld door aanwijzing op het digibord van de door de kinderen gewenste activiteit (bouwhoek, poppenhoek etc.) En er worden schrijfletters geoefend, ‘verschillen’ gezocht en natuurlijk kunnen ook Moffel en Piertje en Koekeloere er prima op bekeken worden.

Bij de bovenbouw wordt het digibord onder andere ingezet voor de wereldoriëntatievakken. Hoe leuk is het bijvoorbeeld niet om een microscoop aan te sluiten op het digibord, de hele klas kan meekijken wat er allemaal onder de microscoop te zien is. Verder zijn er bijvoorbeeld prima rekenprogramma’s die zelf ontdekken met welk type sommen een leerling moeite heeft. Dat programma kan zo’n leerling dan zelf extra sommen van een bepaald type aanbieden, of kan een leerling duidelijk maken welke denkfout hij regelmatig maakt. Dat is een geweldige mogelijkheid van E-Learning, om het per leerling zo persoonlijk en gedifferentieerd te kunnen gebruiken. Dit zal binnenkort zeker gebruikt gaan worden.

Wat betekent dit voor de leerkrachten?

Sommige leerkrachten waren nog niet helemaal gewend aan het gebruik

van ICT in het onderwijs. De komst van de digiborden lijkt die “angst” voor ICT  in één klap te hebben weggevaagd. Digiborden zijn daardoor een soort breekijzer geworden voor de toepassing van ICT in het onderwijs, zowel op de Bosbergschool als in het algemeen. Doordat meer leerkrachten nu de meerwaarde van ICT zien, gaat het er nu om om de didactische meerwaarde van digiborden duidelijk te maken en met elkaar na te denken over zinvolle nieuwe toepassingen.

Maartje leidt dit proces enthousiast als ICT coördinator en neemt deel aan het zogenaamde bovenschoolse ICT overleg van de Stichting Proceon. Ze onderstreept het belang om tijdens de schoolvergaderingen van de Bosbergschool de ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Zij en Christa hebben daarnaast checklists ontwikkeld om de kwaliteit van elke leerkracht te waarborgen. Verder zijn speciale cursussen met betrekking tot het gebruik van digiborden (via Proceon) en worden in de nabije toekomst extra trainingen gevolgd bij de Digischool/kennisnet. Ook komt er een speciale bijeenkomst met een medewerker van Diginet. Uiteraard gaat het bij dit alles niet alleen om de technische kant van E-learning maar ook om de onderwijskundige visie.

Wat is nog meer mogelijk in de toekomst?

Een van de wensen is om de mogelijkheid van een schoolbrede ‘Yurls’ toe te gaan passen, een soort startpagina met alle relevante websites. Hierdoor kunnen ouders meer betrokken raken bij de lesstof en kinderen kunnen hier thuis mee werken op individuele basis en niveau.

Verder zal, vermoedelijk in januari 2012, een proef van twee weken worden gedraaid met Laptops in een bovenbouw groep, met aansluiting op het internet. Veel handige educatieve sites zijn gratis zoals bijvoorbeeld ‘beeldbank‘. Het is natuurlijk geweldig als iedere leerling een laptop tot zijn beschikking heeft. Bovendien zit er een cameraatje bij zodat allerlei projecten gefilmd kunnen worden.

De uitkomst van de proef wordt uiteraard geëvalueerd. We houden u op de hoogte.

Maartje werkt momenteel met een whiteboard met een interactieve beamer, die draadloos verbonden kan worden met laptops. Wat bijzonder is, is dat er vier laptops tegelijk op het scherm geprojecteerd kunnen worden. De beamer is bovendien verbonden met het computernetwerk.

Rol van de ouders?

Hoe meer ouders betrokken zijn bij dit project hoe beter. Uw input is van groot belang. Zowel op het gebied van de vakinhoudelijke kant:  het onderwijs, hoe maken we het meer interactief (ook voor de ouders en leerlingen thuis) etcetera. Alsook op de financiering van de projecten via de Stichting Vrienden van de Bosbergschool.

Voor wat betreft de vakinhoudelijke kant willen Christa en Maartje graag met ouders een bijeenkomst organiseren, bijvoorbeeld twee ouders per elke groep, om te brainstormen. Hier hoort u binnenkort meer van.

Waar staat de ‘Stichting vrienden van de Bosbergschool’ voor?

De Stichting wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs met zoveel mogelijk relevante leermiddelen (buiten de reguliere exploitatie van de Bosbergschool om). Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de school. Op dit moment ligt de nadruk op ICT maar dat kan uiteraard wijzigen. Het zou toch geweldig zijn als de Bosbergschool zich echt kan onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de buurt en daardoor ook extra leerlingen aantrekt.

De Stichting Vrienden van de Bosbergschool wil dit mogelijk maken door fondsenwerving bij bedrijven en instellingen en via bijdragen van particulieren (u hoort hier binnenkort meer over). Zoals wellicht bekend heeft de Stichting een website: www.VriendenvandeBosbergschool.nl.

 

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Uittreksel Kamer van Koophandel en Statuten Akte van Oprichting

woensdag, 29. juni 2011 9:27

Hierbij de link voor de tekst van  het uittreksel Kamer van Koophandel en hierbij de link voor de statuten Akte van Oprichting. Het beleidsplan behoeft nog een kleine aanpassing. Zodra dit is gebeurd zal ook het beleidsplan gepubliceerd worden.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Presentatie plan bij Wijk en Dorpsgericht Werken te Hollandsche Rading

donderdag, 23. juni 2011 8:26

Gisteravond, 22 juni 2011,  heeft de voorzitter van de stichting, Thijs van der Wel,  in het dorpshuis van Hollandsche Rading een uiteenzetting gegeven over het Project Bosberg 2.0. Digitaal onderwijs voor de leerlingen van de Bosbergschool, de school als middelpunt van de community Hollandsche Rading, fundraising , het kwam allemaal aan de orde.  Het project werd gezien de positieve reacties goed ontvangen. Men was het erover eens dat de school een belangrijke positie heeft in Hollandsche Rading en die moet houden.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Training digiborden voor de leerkrachten

zaterdag, 18. juni 2011 7:18

Woensdag 15 juni hebben de leerkrachten van de Bosbergschool de training basisvaardigheden digibord gevolgd. Begin september krijgt de school namelijk drie nieuwe digiborden, zodat er vanaf dat moment in iedere klas een digibord hangt.

Twee leerkrachten met digibord-ervaring hebben op het digibord in de cenrale computerruimte van de school een presentatie gegeven van de manieren waarop zij het digibord in de klas gebruiken. De collega’s werden op de hoogte gebracht van de HD Essentials, Schoolbordportaal, Bordwerk en Yurls. Met behulp van de oefen-cd en een paar kleine opdrachten kunnen zij in de komende maanden thuis op de eigen computer een beetje oefenen en een opdracht uitvoeren, zodat zij wat ervaring hebben om in september aan de slag te kunnen.

Deze basistraining is slechts een eerste stap: het digibord kent vele mogelijkheden die voor een deel al doende geleerd worden. Maar er is ook een vervolg afgesproken op 14 september. Dan zullen we ervaringen uitwisselen, de gemaakte opdrachten bespreken en deel 2 van de basisvaardigheden leren.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Voortgang.

vrijdag, 17. juni 2011 18:03

Binnenkort; de tekst van het Beleidsplan Stichting Vrienden van de Bosbergschool.

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique

Akte van Oprichting en uittreksel Kamer van koophandel

donderdag, 16. juni 2011 8:45

Binnenkort op deze site ;

1. De Akte van oprichting Stichting Vrienden van de Bosbergschool

2. Uittreksel Kamer van Koophandel

                                                                                                            

Thema: Geen categorie | Comments Off | Autor: monique