Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:
- regels voor het spellen van werkwoorden
- regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden
- regels voor het gebruik van leestekens

Leerlijnen groep 1 /2:

 • opdelen van zinnen in woorden
 • opdelen van samengestelde woorden in afzonderlijke delen
 • opdelen van woorden in klankgroepen
 • verbinden van klankgroepen tot woorden
 • opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders
 • individueel opzeggen van rijmpjes
 • herkennen van eindrijm
 • toepassen van eindrijm: zelf ontdekken van rijm, produceren van rijm
 • herkennen van beginrijm in langgerekte woorden
 • herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden
 • toepassen van beginrijm
 • klinker in een woord isoleren
 • auditieve analyse op klankniveau
 • auditieve synthese op klankniveau
 • letters kunnen benoemen

Leerlijnen groep 3 / 4

 • spellen van klankzuivere woorde
 • spelling van woorden met specifieke spellingpatronen, zoals woorden eindigend op -nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei
 • spelling van clusters van medeklinkers (bijv. schr-, -rnst, -cht)
 • spelling van woorden met homofonen (ei-ij, au-ou, c-k, g-ch)
 • spelling van woorden met de stomme e
 • spelling van woorden met open en gesloten lettergrepen
 • eenvoudige interpunctie: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en uitroepteken
 • onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten

Leerlijnen groep 5 / 6

 • bewustzijn van de structuur van woorden en van zinnen
 • basale grammaticale principes, zoals het afleiden van de persoonsvorm en het onderwerp
 • de grondvorm van werkwoorden bepalen
 • gelijkvormigheidsregel (hond-honden, kast-kastje)
 • analogieregel (hij zoekt, hij vindt)
 • spelling van lange, gelede woorden en woordsamenstellingen (geleidelijk, ademhaling, voetbalwedstrijd)
 • regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief)
 • complexe interpunctie: komma, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, haakjes
 • zelfstandig onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals spellingkaarten, controleschema’s

Leerlijnen groep 7 / 8

 • spelling van leenwoorden (politie, liter, computer)
 • spelling van woorden met apostrof (komma’s, thema’s)
 • spelling van woorden met deelteken (trema) en koppelteken (ideeën, Noord-Brabant)
 • attitude voor correct schriftelijk taalgebruik
 • gebruik van hulpmiddelen bij het spellen zoals een woordenboek, spellingchecker of controleschema’s