Goede voornemens 2

Zoals bekend staan de wekelijkse blogs deze maand in het teken van goede voornemens.
Vorige week lag de nadruk op het opstellen van goede voornemens en doelen.

'Aan de slag dus nu!', zou je zeggen. Maar voor veel leerlingen is júist die stap toch nog best lastig. Ze kunnen zich er maar moeilijk toe zetten om daadwerkelijk goed aan de slag te gaan. Met andere woorden, het ontbreekt hen een beetje aan motivatie. Dat is iets wat ik in mijn werk heel vaak zie.

Om hen een beetje te helpen en te ondersteunen heb ik daarom twee stappenplannen gemaakt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De ene is een beetje geënt op een computergame, de andere is wat algemener. Misschien handig om aan uw leerlingen te geven om bv op hun bureau te plakken of boven hun bureau op te hangen…


Educatieve apps en social media deel 4

In de serie 'educatieve apps en social media' ga ik deze weken dieper in op de kansen van deze media voor het onderwijs.
De afgelopen weken schreef ik over het inspireren van docenten onderling en over innovaties in de les.
Vandaag schrijf ik over het ontwikkelen van mediawijsheid.

Deze week (21 tot en met 28 november) is het Week van de Mediawijsheid.
Met de Week van de Mediawijsheid vraagt Mediawijzer.net  aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen en hun omgeving. Kinderen groeien op met internet, tablets en smartphones. De mediasamenleving biedt hen kansen en leidt tegelijkertijd ook tot vragen over de rechten, plichten en mogelijkheden van kinderen, hun opvoeders en media. Daarom staan dit jaar de rechten van het kind centraal. 
Op de website www.weekvandemediawijsheid.nl is van alles te vinden over mediawijsheid: een oefentekst van Nieuwsbegrip, een heus Media Masters spel en een serie stellingen waarover u in de klas kunt praten met uw (mentor)leerlingen.
Ook is er het WIJS!-magazine  te downloaden!

Maar buiten om deze week is er voor ons als onderwijsprofessionals dagelijks gelegenheid om met leerlingen te werken aan mediawijsheid, bespreek bijvoorbeeld bij praktische opdrachten welk(e) soort(en) bronnen betrouwbaar zijn en welke niet.
Of bespreek met elkaar de voor en nadelen van sociale media in het algemeen…
Ik denk dat het belangrijk is dat we onze leerlingen leren om kritisch om te gaan met (social) media.
Niet alles wat op internet staat is waar!
Dat alles vraagt natuurlijk van ons als onderwijsprofessionals ook een open, maar kritische houding ten opzichte van media!


Organiseren

 

 

Organisatie


Organiseren is een studievaardigheid, een onderdeel van het deelgebied Competentie van het SMW-Model. Organiseren is een vaardigheid die leerlingen moeten leren. Als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan moeten zij veel meer organiseren dan zij gewend zijn. De agendavoering en het plannen, maar ook de aanpak van leerwerk krijgt steeds meer aandacht.


Bij organisatie gaat het om de organisatie van schoolspullen, werkplek en taken. Hoe georganiseerde de leerling werkt, hoe beter de de leerling het overzicht kan houden en hoe efficiënter de leerling kan werken.


In de opdracht moeten leerlingen gaan nadenken over hoe zij hun schoolspullen, taken en werkplek gaan organiseren. Door hier mee bezig te zijn, raken leerlingen zich meer bewust van het voordeel van organiseren. Zij gaan organiseren door zich voor te bereiden, een plan te maken en het plan uit te voeren. Als begeleider is het belangrijk om dit proces te blijven volgen.

 

Organiseren – aanpak

SMW-Model Competentie

 

Het SMW- Model – Competentie

 

De komende maanden wil ik u kennis laten maken met het onderwijsmodel van Studiekring, het zogeheten SMW-Model. Het SMW-Model is het onderwijsmodel waar de begeleidingsmethode van Studiekring op is gebaseerd. Als begeleider kunt u het SMW-Model als leidraad gebruiken om de hulpvraag te achterhalen, leermoeilijkheden in kaart te brengen vanuit 3 verschillende invalshoeken, doelen te formuleren en afspraken te maken met de leerling.

 

Het SMW-Model omvat drie aandachtsgebieden. Op het moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een leidraad voor begeleiders, een verkorte versie van het Plan van Aanpak, die in de begeleiding van leerlingen bij Studiekring veel aandacht krijgt. Ik zal u laten zien hoe onderwijsdeskundigen bij Studiekring werken.

 

Onderwijsdeskundigen bij Studiekring maken tijdens intakegesprekken met de leerling en ouders een eerste stap in het SMW-model. Allereerst wordt geprobeerd zicht te krijgen op de Competentie van de leerling, ook wel het “kennen” en “kunnen”. Binnen het SMW-Model wordt de Competentie onderverdeeld onder Vakinhoud, Studievaardigheden en Leermoeilijkheden. We lopen de onderdelen van Competentie één voor één door:

 

Vakinhoud

Bij vakinhoud gaat het echt om het vak. In elk leerjaar worden er bepaalde eisen gesteld aan de leerling. Een leerling moet bepaalde kennis bezitten en vaardigheden beheersen. Toetsmomenten worden gebruikt om te beoordelen hoe goed de leerling functioneert op school. Haalt de leerling meerdere onvoldoendes, dan gaan er belletjes rinkelen bij de ouders en de mentor. Waarom presteert deze leerling onder het gemiddelde? Geldt dit alleen voor bepaalde vakken of voor alle vakken?

 

Om een beeld te krijgen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, wilt u antwoord krijgen op de volgende vragen:

 

1.) Allereerst neemt u de cijfers als uitgangspunt om meer zicht te krijgen op het presteren van uw leerling:

 • Is er in het cijfer-overzicht van de afgelopen weken een duidelijk patroon te zien? Wordt er in een bepaalde periode slechter gepresteerd voor één of meerdere vakken?

 • Is er een duidelijk verschil op te merken in behaalde cijfers voor SO's en PW-en?

 • Wat zijn de gemiddelde cijfers per vak? Is daar nog iets opvallends in aan te merken?

 • Specifiek voor vakken waar de prestaties onder het gemiddelde liggen: zijn er voor deze vakken ook voldoendes gehaald?

 

2.) Vervolgens neemt u de visie van uw leerling als uitgangspunt. Bespreek alle vakken heel nauwkeurig.

 • Welke vakken gaan goed? Kun je ook uitleggen wat goed gaat? Zijn er voor deze vakken ook onderdelen van de stof die je moeilijk vindt?

 • Welke vakken gaan minder goed? Wat gaat goed? Wat vind je lastig?

 • Welke vakken gaan slecht? Kun je ook uitleggen wat er precies fout gaat? Zijn er voor deze vakken ook onderdelen van de stof die makkelijker of beter gaan?

 

3.) Daarna neemt u de visie van de docenten en de ouders als uitgangspunt.

 

4.) Tot slot vraagt u bij ouders na of er nog bijzonderheden zijn. Bijvoorbeeld informatie van de basisschool.

 

5.) Daarna bespreekt u met de leerling hoe het op de basisschool is gegaan, zodat u kunt achterhalen of er mogelijk achterstanden zijn die een negatieve invloed hebben op schoolprestaties.

 • Waren er onderdelen die heel goed gingen of juist minder goed of slecht?

 • Heb je op de basisschool extra begeleiding gekregen in bijvoorbeeld Rekenen en/of Taal?

 

6.) Tot slot is het handig om te weten of de leerling bijlessen heeft gevolgd of volgt.

 • Volg je bijlessen voor bepaalde vakken?

 • Wat is het plan van aanpak tijdens de bijles? Wat vind je daar in prettig?

 

Studievaardigheden

Studievaardigheden zijn methoden die leerlingen helpen om goed bij te blijven met huiswerk en goed voorbereid te zijn op toetsmomenten. Leerlingen die goede studievaardigheden beheersen, studeren vaak gemakkelijker. Voorbeelden van studievaardigheden zijn de agendavoering, de planning, leermethoden en het organiseren van schoolspullen en een geschikte werkplek.

 

Agendavoering

De juiste agenda kiezen is de eerste stap. Het is aan te raden om een agenda te kiezen waarop alle dagen van de week zichtbaar zijn op twee bladzijden, zodat een leerling overzicht heeft over het huiswerk van een week. Bij agendavoering kan onderscheid gemaakt worden tussen “informatie verzamelen” en “agenda invullen”. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de Community Studiebegeleiding.

 

Plannen

Plannen is een studievaardigheid die we gebruiken om structuur aan te brengen in het werk. Een planning maken helpt de leerling bij te blijven met maakwerk en goed voorbereid te zijn op leerwerk. Als je aan leerlingen vraagt of ze een planning hebben gemaakt, zeggen ze vaak dat ze de planning in hun hoofd hebben zitten. Om een planning te beoordelen, is het belangrijk om de planning op te schrijven. De planning kan genoteerd worden in de agenda of op een apart blad.

Plannen kun je op verschillende manieren doen. Iedereen heeft daarin zijn eigen stijl. In het begin zal het wat tijd kosten. Het is een vaardigheid die geoefend moet worden. Eenmaal aangeleerd zal een leerling het altijd kunnen gebruiken. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de Community Studiebegeleiding.

 

Leermethoden

Bij leermethoden kan er onderscheid gemaakt worden tussen “het leren en begrijpen van teksten”, “het leren van losse feiten, begrippen, definities en woordjes” en “het leren voor exacte vakken”. Er staat op de Community Studiebegeleiding veel informatie over leermethoden. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

 

Leermoeilijkheden

Bij leermoeilijkheden wordt er onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en leerstoornissen.

 

Leerproblemen treden op wanneer er onvoldoende stimulatie is in de omgeving of er sprake is van een ondergemiddelde intelligentie. Men noemt deze ook wel secundaire leerproblemen. De persoon in kwestie vertoont leermoeilijkheden op allerlei vlakken.

 

Leerstoornissen daarentegen zijn primaire leerproblemen. Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en personen met leerstoornissen bepaalde neurologische 'afwijkingen' bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dan ook dat ze persisterend en specifiek zijn.

 

 • Persisterend: de leerstoornis zal nooit 'weggaan'. Mits goede hulpverlening kan de persoon met een leerstoornis geslaagd functioneren in het onderwijssysteem, maar hij/zij zal altijd problemen ondervinden op een specifiek vlak. In de regel moet dus het leerproces, de didactiek, de leerdoelen aanpassen aan de persoon.

 • Specifiek: de stoornis is specifiek voor taal, rekenen.

 

Enkele voorbeelden van leerstoornissen:

Dyslexie: dyslexie is een opvallend probleem met het leren lezen en/of spellen.

Dyscalculie: een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen

Niet-verbale leerstoornis: de stoornis levert vooral problemen op met de non-verbale communicatie.

 

Volgende maand zal ik het tweede aandachtsgebied Leeromgeving van het SMW-model uitvoerig beschrijven. Op de Community komen de aandachtsgebieden eveneens één voor één aan bod. De informatie over de aandachtsgebieden zal aangevuld worden met materialen. De materialen zullen u helpen om informatie te verzamelen, zodat u de hulpvraag in kaart kunt te brengen en vervolgens per aandachtsgebied samen met de leerling doelen kunt formuleren en afspraken kunt maken.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via patriciahendrikx@studiekring.nl

 

Veel succes bij de begeleiding van uw leerling(en)!

 

Vriendelijke groeten,

Patricia

 

Studiekring Zaandam bereidt voor op de middelbare school

Geschreven door Patricia Hendrikx

30 mei 2012 19:00-21:00 uur Gratis Ouderworkshop 

Leerlingen van groep 8 staat veel te wachten: de Cito-toets, de NIO-toets, afscheid nemen van de basisschool en een keuze maken voor een middelbare school. Het is best spannend om van oudsten van de school ineens brugklassers te worden! Ook verandert er veel als je begint aan de middelbare school. Je moet vaak verder weg naar school, je krijgt meer vakken, meerdere docenten, je moet anders gaan leren en je krijgt huiswerk. Voor veel leerlingen is dit best lastig.


Studiekring kan je helpen met de voorbereiding op de verandering in de manier van leren en het plannen van huiswerk. Op 30 mei wordt op de vestiging in Zaandam aan de Gedempte Gracht 10 (3e verdieping) speciaal voor ouders een workshop gegeven. Zij krijgen advies hoe zij hun kind het beste kunnen helpen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.  Wat is het verschil tussen opdrachten maken en leren voor een toets, en hoe pak je dat aan? Hoe plan je je huiswerk? Hoe gebruik je naslagwerken?
 
Dit soort vragen komen aan bod wanneer je gaat oefenen met studievaardigheden. Studievaardigheden kunnen je helpen met plannen, het schrijven van een opstel of een werkstuk, het maken en leren van huiswerk. Verder kunnen studievaardigheden je inzicht geven in je sterke punten en je aandachtspunten, zodat je weet wat je al goed kunt en waar je meer tijd aan moet besteden.
 
Anika Schurink (docent-begeleider bij Studiekring Zaandam): 'Leerlingen uit groep 8 die bij mij werken aan studievaardigheden gaan nu al op zoek naar de manier van leren die het beste bij hen past. Ze proberen verschillende manieren uit en maken zo kennis met samenvatten, het maken van mindmaps, verschillende manieren van woordjes leren en opzoekmethodes. Ze leren veel over zichzelf en wat hun goede punten zijn en waar ze nog wat meer aandacht aan moeten besteden. Hierdoor voelen ze zich beter voorbereid op de middelbare school. Bovendien vinden ze het ook leuk om uit te vinden op welke manier zij het liefste leren: met plaatjes en schema's, of juist met tekst. Door hardop voor te lezen, of juist door alles in stilte te doen. Behalve leerzaam is het dus ook een leuke ontdekkingstocht!' 
 
Khaan kuk (groep 8): 'Ik vind het erg leuk en interressant om te leren over studievaardigheden. Het is handig omdat, je kunt leren hoe je volgend jaar in de brugklas je lessen kunt leren. En het is ook nog eens leuk want je moet ook dingen doen zoals een betoog schrijven. Het boek geeft je ook handige tips, voorbeelden en mogelijkheden om later op de hoge school jou lessen te leren. Het is ook leuk om in het werkboek te werken dit kun je samen of alleen doen het leert je ook nog een betere planing van je huiswerk te maken (dan heb je het daar makkelijker mee volgend jaar). Ik ben blij dat ik bij studiekring studievaardigheden krijg zodat ik het niet meer zo moeilijk heb volgend jaar!!!!'

Aanmelden voor de gratis ouderworkshop kan via www.studiekring.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-zaandam/ of via patriciahendrikx@studiekring.nl  

 

Khaan Kük (groep 8 ) en Anika Schurink (Docentbegeleider Studiekring Zaandam)

Leermethoden

Geschreven door Patricia Hendrikx

Vaak kennen leerlingen maar één manier van leren, namelijk het lezen van de leerstof. Zij noemen dit ook wel leren of doornemen van de stof. Er zijn echter andere manieren om de leerstof beter te onthouden. Het kost op korte termijn meer energie, maar op lange termijn zal de leerling er veel meer baat bij hebben.

De leerstof blijft veel langer in het geheugen hangen, kan beter gebruikt worden om problemen op te lossen (bijvoorbeeld inzichtsvragen of toepassen van de leerstof), om nieuwe leerstof sneller en beter te begrijpen, enz.

De volgende opdracht geeft de leerling niet alleen meer zicht op dat er meerdere manieren zijn om de leerstof te leren, maar ook dat elk vak een andere aanpak nodig heeft.

Bij de volgende opdracht is het de bedoeling dat u de leerling vraagt welke van de leermethoden in het overzicht het beste passen bij een bepaald vak en waarom. Daarnaast kunt u met  de leerling andere leermethoden bedenken. U kunt met de leerling vervolgens overleggen welke leermethode de leerling het liefst zou willen gebruiken de komende tijd.

 Opdracht Overzicht Leermethoden